Obejście prawa a pozorność jako przesłanki nieważności czynności prawnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Circumvention of the law and ostensibility as the premises for invalidity of an act in law

Abstract

Celem artykułu jest omówienie, a jednocześnie merytoryczne opracowanie, przesłanek nieważności czynności prawnej, jakimi są pozorność i obejście prawa. Artykuł zawiera zwięzłe przedstawienie postulatów prezentowanych w doktrynie oraz orzecznictwie sądów polskich. Całość rozważań poprzedza wstęp mający charakter zarysu terminologicznego, który ułatwić ma percepcję zawartych w niniejszym opracowaniu treści. W toku przedstawionych rozważań, mających charakter analizy porównawczej, badaniu ulega teza dotycząca wyłączenia możliwości dotknięcia jednej czynności prawnej wadami pozorności i obejścia prawa jednocześnie. Ostateczne konkluzje prowadzą do wniosku, że nie można z całą pewnością wykluczyć sytuacji, w której czynność prawna dyssymulowana zmierza do obejścia prawa.
The aim of this article is to elaborate and substantially develop premises of invalidity of an act in law, which are circumvention of the law and ostensibility. The article contains concise description of demands presented in the doctrine and judicature of Polish courts. The aforesaid deliberations are preceded by an introduction to the nature of general overview of terminology, which aims to make the cognition of contents concluded in this elaboration. In the course of referred considerations, further verification of a possibility of one act in law being both a circumvention and an ostensibility was made. Said deliberation was based on a comparative analysis between these institutions. The above draws to a final conclusion that one cannot fully exclude a situation in which ostensible legal action results in the circumvention of the law.

Description

Sponsor

Keywords

prawo cywilne, civil law, czynność prawna, act in law, nieważność, invalidity, pozorność, ostensibility, obejście prawa, circumvention of the law

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 163-179

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego