PODSTAWA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W PRAWIE NIEMIECKIM I POLSKIM

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

THE BASIS FOR ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT OF NON-PECUNIARY OBLIGATIONS IN GERMAN AND POLISH LAW

Abstract

Treść artykułu dotyczy nieporuszanego dotąd szerzej w polskiej doktrynie prawa i orzecznictwie sądowoadministracyjnym tematu podstawy egzekucji administracyjnej. W założeniu opracowanie ma być próbą wykazania, że podstawową – modelową podstawą wszczęcia i prowadzenia egzekucji jest indywidualny akt administracyjny. Stanowi on bowiem pierwszą i najważniejszą formę działania administracji publicznej. Nakazy i zakazy nałożone tą drogą, a niewykonywane w sposób dobrowolny, podlegają egzekucji administracyjnej. W wyniku jednak szerszej analizy wskazanej problematyki należy dojść do przekonania, że omawiana instytucja w porządkach prawnych Niemiec i Polski jest co do zasady tożsama. Odrębności dotyczą przede wszystkim specyfiki rozwiązań w obszarze stosowanych odpowiednio uregulowań ogólnego postępowania administracyjnego oraz niektórych szczegółowych instytucji funkcjonujących w obu porządkach prawnych.
The paper aims to present the basis for administrative enforcement of non-pecuniary obligations – an issue not yet discussed in the legal doctrine, or the judgments of administrative courts. The main assumption of the work was that any administrative execution must be sourced in an individual administrative act, which is the basic and most important form of action of public administration. Orders and bans implemented by way of an administrative act and not voluntarily performed become subject of administrative enforcement. A wider analysis of the discussed issue shows a high degree of similarity in the approach to this legal institution in the German and Polish legal systems. The noted differences concern specific solutions of the general administrative proceedings and certain specific legal institutions present in both systems.

Description

Sponsor

Keywords

egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, egzekucja administracyjna w Niemczech, obowiązki niepieniężne, indywidualny akt administracyjny, ugoda administracyjna, umowa publicznoprawna, tytuły sądowoadministracyjne, publicznoprawne obciążenie nieruchomości, enforcement of non-pecuniary obligations, procedures of administrative enforcement in Germany, individual administrative act, non-pecuniary obligations, administrative composition agreement, public agreement in civil law, administrative court orders, burdening of property

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 4, s. 65-76

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego