Białoruś, czyli teatr jednego aktora? Zjawisko ramowania na przykładzie wizerunku Białorusi w wybranych tytułach prasowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Abstract

W ciągu ostatnich lat zjawisku ramowania (framingu) wielokrotnie zwracało uwagę wielu badaczy z pogranicza nauk o mediach i nauk o polityce. Medialna reprezentacja poszczególnych problemów może mieć wpływ na ich społeczny odbiór. Celem artykułu jest analiza wizerunku Białorusi konstruowanego przez dziennikarzy najpopularniejszych tygodników opiniotwórczych w Polsce. Autorka stawia sobie za zadanie sprawdzenie czy Białoruś portretowana jest w oparciu o pewne utarte schematy – niedemokratyczne rządy prezydenta Aleksandra Łukaszenki, łamanie praw człowieka oraz marazm społeczeństwa białoruskiego. Nastawienie na informacje negatywne i jednowymiarowy opis potencjalnie mogą mieć wpływ na polską opinię publiczną. Z tego względu warto precyzyjnie wyróżnić powtarzające się ramy interpretacyjne, co z kolei przyczynić się może do lepszego zrozumienia zjawiska framingu, czyli ramowania wydarzeń w środkach masowego przekazu.

Description

Sponsor

Keywords

Białoruś, ramowanie, framing, prasa, prasa opiniotwórcza, Aleksander Łukaszenka, dziennikarstwo, media

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne vol. 4, 2015, pp. 197-219

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego