Rytmy teatru Piotra Cieplaka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-10-19T12:23:31Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The rhythms of Piotr Cieplak’s theater

Abstract

Praca jest próbą podważenia widocznych w rozważaniach krytyków tendencji do etykietowania Piotra Cieplaka jako artysty-Proteusza: czyli artysty nieustannie zmieniającego techniki, formy i konwencje inscenizacyjne, a także czerpiącego z różnych, niespójnych inspiracji i proponującego coraz to inne typy teatru. Przyznając, że teatr Piotra Cieplaka jest rzeczywiście różnorodny, usiłuję pokazać, że to różnorodność nieprzypadkowa, lecz podporządkowana wpisanemu w twórczość Cieplaka światopoglądowi i wynikającej z niego wizji roli i zadań teatru. Innymi słowy jest to różnorodność, którą rządzą rytmy – tematyczne i estetyczne. Główne rytmy tematyczne w teatrze Cieplaka to moim zdaniem nowoczesność i Biblia. Pierwszy objawia się nieustannym przywoływaniem przez reżysera „donosów rzeczywistości”, drugi – pokazywaniem „obrotów rzeczy”, czyli sytuacji i doświadczeń znanych już z Biblii, i nieustannie powracających w różnych konfiguracjach i wariantach. Analizując te dwa rytmy w teatrze Cieplaka usiłuję na tej podstawie zdiagnozować Cieplakową wizję rytmu ludzkiego życia. Jednocześnie pokazuję, że to właśnie ta wizja determinuje „kształty” teatru Cieplaka i uzasadnia ich nieustanną zmienność. W zmienności tej również dostrzegam pewne rytmy, które – jak się okazuje – nie tylko ilustrują wpisany w teatr Cieplaka światopogląd, ale odzwierciedlają też przemiany zachodzące we współczesnym teatrze – zwłaszcza w zakresie rozumienia realizmu. Analizując je, usiłuję zdiagnozować, jak Cieplak definiuje cele i zadania teatru funkcjonującego w „płynnej nowoczesności”. Charakter teatru Cieplaka jest moim zdaniem ściśle powiązany z okolicznościami, w jakich funkcjonuje. Przestawiając rytmy teatru Cieplaka chcę pokazać reżysera jako artystę na wskroś nowoczesnego, ale przyjmującego wobec nowoczesności specyficzną postawę.
This doctoral thesis is an attempt to undermine the trend in the critics' tendency for classifying Piotr Cieplak as an artist-Proteus that means the artist who is constantly evolving techniques, forms and conventions of staging, as well as drawing on different, inconsistent inspiration and proposing ever changing types of theater. While acknowledging that the Piotr Cieplak's theater is really diverse, I will also show that this variety is of non-accidental character and is an inscription of Cieplak's worldview and his vision of the role and tasks of the theater. In other words, it is the diversity which is governed by certain rhythms - thematic as well as aesthetic. The main theme rhythms in Cieplak's theater are in my opinion modernity and the Bible. The first one is revealed by constant director's evocations to "denunciations of reality ", the second is presented by showing the human life "fate turn-outs ", that is, situations and experiences already presented in the Bible and continually recurring in various configurations and variants. By analyzing these two rhythms in Cieplak's theater I am trying to define his vision of human life rhythm . Simultaneously I am proving that this vision itself determines the "shapes" of Cieplak's theater and justifies their constant volatility. In this variation I also notice a certain rhythm, which as it turns out not only illustrates Cieplak's theater beliefs, but also reflects the changes taking place in the contemporary theater - especially in the understanding of realism. By analyzing them, I am trying to diagnose how Cieplak defines the objectives and tasks of the theater which is functioning in a "liquid modernity". The nature of Cieplak's theater is in my opinion closely related to the circumstances in which it operates. Changing Cieplak's rhythms of the theater I would like to present him as a thoroughly modern artist having a host-specific attitude towards modernity though.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk

Sponsor

Keywords

Cieplak Piotr, Teatr, Theater, Rytm, Rhythm, Nowoczesność, Modernity, Biblia, Bible

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego