Chancellor Angela Merkel’s achievements and failures in the Germany’s European policy (2005–2021)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Sukcesy i porażki kanclerz Angeli Merkel w polityce europejskiej Niemiec (2005-2021)

Abstract

The aim of the article was to analyse the Germany’s European policy under the rule of Chancellor A. Merkel in terms of solving emerging crises in the European Union in the 21st century. The author presented a thesis that despite the scale of problems, Chancellor Merkel was successful in finding solutions favourable to Europe. Her methods were often controversial and debatable, but she was able to break the resistance of her opponents. After Brexit, her greatest objectives were to maintain the cohesion of Member States and to guide the EU safely through the COVID-19 epidemic.
Celem artykułu była analiza polityki europejskiej Niemiec pod rządami kanclerz A. Merkel pod kątem rozwiązywania zaistniałych kryzysów w Unii Europejskiej w XXI wieku. Autor przedstawił tezę, że pomimo skali problemów, kanclerz Merkel na ogół z powodzeniem znajdowała korzystne dla Europy rozwiązania. Jej metody były niejednokrotnie kontrowersyjne i dyskusyjne, ale potrafiła przełamać opór swoich przeciwników. Po Brexicie jej największą zasługą było utrzymanie spoistości państw członkowskich i bezpieczne prowadzenie UE przez epidemię COVID-19.

Description

Sponsor

Keywords

foreign trade policy, public choice, liberalism, protectionism, autoritarian regimes, bilateralism, polityka handlu zagranicznego, wybór publiczny, liberalizm, protekcjonizm, reżimy autorytarne, bilateralizm

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 7-27.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego