Procedura rekrutacyjna na studia jako mechanizm selekcji społecznej (CPP RPS 49/2013)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Center for Public Policy Research Papers Series

Title alternative

Abstract

Wśród wielu zmian, jakie zaszły w obszarze edukacji w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a mających wpływ na dostęp młodzieży do studiów wyższych, do ważniejszych należała niewątpliwie rezygnacja z przeprowadzania procedury egzaminacyjnej na studia na rzecz zewnętrznego egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”). Przed zmianą procedura selekcjonująca uczniów składała się z dwóch mechanizmów. Szkoła średnia – upraszczając nieco sprawę – przeprowadzała egzamin maturalny w formie pisemnej i ustnej. Dopiero jego zdanie uprawniało maturzystę do ubiegania się o przyjęcie na studia. Drugim mechanizmem zarządzała wyższa uczelnia, która dysponowała prawem przeprowadzania dodatkowej selekcji na studia kandydatów, którzy się o to ubiegali. Elementami tej procedury zazwyczaj były: konkurs świadectw, bądź/i stosowny egzamin (pisemny bądź/i ustny). Decyzja o tym, czy postępowanie takie zostanie wprowadzone, a także jego forma i charakter leżały w gestii władz uczelni bądź poszczególnych jej jednostek. Patrząc z perspektywy mechanizmów selekcjonujących młodzież w drodze na studia wyższe, warto zwrócić uwagę, iż pierwotnym (pomijając wcześniejsze procesy różnicowania się młodzieży) kryterium selekcjonującym był – mający charakter formalny – egzamin maturalny (selekcja kierowana), kolejnym mechanizm wyboru uczelni przez maturzystę (selekcja spontaniczna – autoselekcja), końcowym zaś kolejny egzamin formalny na studiach wyższych (selekcja kierowana). Po zmianie procedura ta uległa dosyć istotnej zmianie. Pierwotnym mechanizmem selekcyjnym pozostała matura (selekcja kierowana), lecz dwa pozostałe elementy wpisujące się w próg selekcyjny mają już charakter selekcji spontanicznej (autoselekcji). Są to wybór poziomu matury, na jakim uczeń decyduje się ją zdawać (a także, czy zdaje i jeśli tak, to jakie przedmioty dodatkowe) oraz wybór wyższej uczelni, na której chciałby studiować2. Zatem zmiana jaka nastąpiła w całości procedury prowadzącej na wyższą uczelnię polegała na rezygnacji ze znaczącej części procedury formalnej (selekcji kierowanej), jaką była procedura egzaminacyjna na studiach wyższych, i rozszerzenia procedury nieformalnej (selekcji spontanicznej), jaką jest wybór poziomu zdawanej matury oraz wyższej uczelni, w której młodzież chciałaby studiować.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

CPP RPS Vol. 49 (2013), Poznań, 2013, pp. 1-24.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego