Wybrane problemy związane ze szczególnym statusem Skarbu Państwa w spółkach handlowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Selected problems connected with special status of the State Treasury in commercial companies

Abstract

Potrzeby współczesnego społeczeństwa wymagają od państwa aktywnego uczestnictwa w obrocie gospodarczym w celu realizacji zadań publicznych. Jedną z form aktywności państwa w gospodarce są spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa. Autor przeanalizował wybrane problemy związane z uczestnictwem Skarbu Państwa w spółkach handlowych. Przedstawione problemy wynikają z możliwości kolizji interesu państwa realizowanego przez Skarb Państwa oraz interesu spółki, który powinny realizować jej organy. W opracowaniu przybliżono pojęcie interesu państwa oraz przedstawiono sposoby jego realizacji w ramach spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa. Nadto w artykule poruszono problem instrumentów, jakie prawo prywatne oraz prawo publiczne daje stationes fisci Skarbowi Państwa w celu zapewnienia realizacji interesu publicznego przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Istotnym zagadnieniem jest odpowiedzialność członków zarządu, którzy działając zgodnie z interesem państwa, naruszają jednocześnie interes spółki. Na tle powyższych rozważań przedstawiona została kwestia zgodności z prawem Unii Europejskiej regulacji, przewidujących szczególne narzędzia Skarbu Państwa służące do zapewnienia realizacji zadań publicznych, które mogą prowadzić do zniechęcania nowych inwestorów do uczestnictwa w spółce.
The needs of the modern society require the state to actively participate in the economic turnover to execute public tasks. One of the forms of state economic activity are commercial companies with the state shareholding. The author analysed selected problems connected with the state shareholding in commercial companies. The presented problems arise from the possibility of conflict of the interest of the state pursued by the State Treasury and the interest of company, which should be pursued by its bodies. The author introduced the concept of the state interest and presented ways of its pursuit in companies with the state shareholding. Moreover the article addresses the problem of instruments, that private law and public law provide stationes fisci of the State Treasury to ensure the pursuit of public interest by companies with the state shareholding. An important issue explained by the author is the liability of management board members, who violated the company‘s interest acting in accordance with the state interest. Against the background of the above considerations, there is a question of compliance of regulations providing for special instruments of the State Treasury to ensure execution public tasks with the European Union law, which can lead to discouraging new investors from participating in the company.

Description

Sponsor

Keywords

realizacja zadań publicznych, spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, konflikt interesów, execution of public tasks, commercial companies with the state shareholding, conflict of the interests

Citation

Zeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 167-184.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego