Wielka idea a budowanie jedności i tożsamości narodowej Greków

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Wielka Idea była pewnym irredentystycznym pojęciem greckiego nacjonalizmu, który miał na celu restytucję wielkiego państwa greckiego obejmującego wszystkich rodowitych Greków mieszkających poza granicami państwa, głównie pod panowaniem osmańskim. Po odzyskaniu przez Grecję niepodległo- ści w 1830, Wielka Idea na wiele lat zdominowała nie tylko politykę wewnętrzną i zagraniczną, ale również zdeterminowała badania naukowe, architekturę i literaturę. Pomimo że wyznawcy Wielkiej Idei dążyli do budowania jedności i tożsamości greckiego narodu, ich wysiłki zakończyły się wielką klęska militarną i spowodowały rozłam narodowy. Tekst prezentuje wpływ i znaczenie Wielkiej Idei na kształtowanie jedności i tożsamości narodowej odrodzonej Grecji.
Great Idea was an irredentist concept of Greek nationalism that implied the goal of reestablishing a large Greek state encompassing all ethnic Greeks outside state’s borders, mostly under Ottoman rule. After the achievement of Greek independence in 1830, the Great Idea for many years dominated not only the domestic and foreign politics but also determined researches, architecture and literature. Although the belivers of the Great Idea strived for building unity and national identity of Greek nation, their efforts ended the major military defeat and caused the national schism. The text presents the influence and consequence the Great Idea in formation of unity and national identity regenereted Greece.

Description

Sponsor

Keywords

Wielka Idea (Megali Idea), Tożsamość narodowa odrodzonej Grecji, Great Idea (Megali Idea), National identity of regenerated Greece

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 245-253

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego