Od "Subaltern studies" do "Provincializig Europe". Kilka postkolonialnych refleksji na temat historii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

Tekst wskazuje II połowę XX wieku jako cezurę wyznaczającą kres dziewiętnastowiecznego pojęcia historii, służącego europejskim imperiom do uzasadnienia ekspansji kolonialnej. Na przykładzie kontrastu Indii i Zachodu dowodzi, że myślenie historyczne jest uwarunkowane kulturowo. Ruchy antykolonialne odwracają dyskurs kolonialny, czyniąc z niego argument dla szybkiej demokratyzacji społeczeństw, odbiegającej od modelu europejskiego za sprawą zredukowanej liczby etapów postępu cywilizacyjnego i rezygnacji z perspektywy historycznej. Seria Subaltern Studies podważa uniwersalność europejskiego modelu nowoczesności i jego adekwatność na terenach byłych kolonii po upadku zachodnich imperiów.
The text indicates the second half of the 20th century as a turning point in the 19th century perception of history that was used by European imperialists to justify their colonial expansion. He proves that historical thinking is conditioned culturally taking as an example the contrast between India and the West. Anticolonial movements reverse the colonial discourse making it an argument for a quick democratisation of the societies that diverge from the European model due to a reduced number of civilisation development stages and a resignation from the historical perspective. Subaltern Studies undermine the universality of the European model of modernity and its adequacy in the former colonies after the fall of the Western empires.

Description

Sponsor

Keywords

subaltern studies, europejski imperializm, antykolonializm, historiografia, Indie, European imperialism, anticolonialism, historiography, India

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 6, 2009, s. 263-270

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego