Program i myśl polityczna NSZZ "Solidarność"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Pamięci Narodowej

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest prezentacja i charakterystyka solidarnościowej myśli politycznej w latach 1980-1989. Założona z góry objętość artykułu sprawia, że przedmiotem prezentacji i analizy będą przede wszystkim najważniejsze dokumenty programowe przyjmowane przez naczelne władze Związku w latach 1980-1981 będą to najpierw Międzyzakładowe Komitety Strajkowe w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu, Międzyzakładowy Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Krajowa Komisja Porozumiewawcza, I Krajowy Zjazd Delegatów i Komisja Krajowa, najważniejszych ośrodków konsultacyjnych – Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych i Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Wiodących Zakładów Pracy oraz wypowiedzi kluczowych doradców i ekspertów Solidarności publikowane przede wszystkim na łamach centralnej prasy związkowej . W latach 1981-1989 przedmiotem mojej analizy będą to z kolei dokumenty Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, Tymczasowej Rady „Solidarności”, Krajowej Komisji Wykonawczej i gremiów doradców skupionych wokół Lecha Wałęsy, którzy później utworzyli Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz struktur opozycyjnych wobec Lecha Wałęsy i powoływanych przez niego ośrodków decyzyjnych: Grupy Roboczej Komisji Krajowej i Porozumienia na Rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” oraz dyskusje programowe toczone na łamach prasy podziemnej. Ramy chronologiczne artykułu powodują, że prezentacja programu i myśli politycznej NSZZ „Solidarność” rozpada się na trzy (a jeżeli dodać okres opozycji przedsierpniowej to cztery) odrębne okresy historyczne. W rozdziale drugim przedstawię kwestię obrony praw robotniczych i pełnioną w tym zakresie rolę związków zawodowych w myśli politycznej opozycji lat 1976-1980. Program przemian społeczno-politycznych i gospodarczych sformułowanych w czasie działania jawnej 10-milionowej Solidarności w latach 1980-1981 zostanie zaprezentowany w rozdziale trzecim. W rozdziale czwartym obejmującym lata 1981-1986 przedstawię koncepcje programowe podziemnej Solidarności a w rozdziale piątym (1986-1989) zaprezentuję wysuwane przez czołowe ośrodki decyzyjne Związku koncepcje ugody społecznej i związaną z tym wizję ustroju politycznego zawartą głównie w porozumieniach okrągłego stołu i programie wyborczym komitetów obywatelskich Solidarności w 1989 roku. Uzupełnieniem będzie analiza głosów krytycznych wokół dominujących w Związku koncepcji politycznych pochodzących z kręgów działaczy i doradców Grupy Roboczej Komisji Krajowej i Porozumienia na Rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”. Całość kończy się podsumowaniem, w którym charakteryzuję najważniejsze wyznaczniki solidarnościowej myśli politycznej.

Description

Sponsor

Keywords

Solidarność, Solidarnościowa myśl polityczna, Rzeczpospolita samorządna, Społeczeństwo podziemne, Solidaryzm, Opozycyjna myśl polityczna

Citation

Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra (red.), NSZZ "Solidarność"; t. 2: Ruch społeczny, Warszawa, IPN, 2010, s. 13-74

ISBN

978-83-7629-172-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego