Instrument na rzecz Stabilności w latach 2007–2013w Afryce Zachodniej – uwarunkowania, mechanizm wdrażania i efektywność projektów dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The Instrument for Stability in West Africa – the conditions, implementation mechanism and efficiency of the projects for fighting organized crime in 2007–2013

Abstract

Celem artykułu jest ukazanie Instrumentu na rzecz Stabilności jako narzędzia finansującego działania w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej na przykładzie projektów realizowanych w Afryce Zachodniej. Stanowi on próbę analizy mechanizmu wdrażania środków tego Instrumentu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uwarunkowania realizacji projektów, a także elementy gwarantujące ich efektywność. Podstawowe, przedstawione założenie dotyczy uznania Instrumentu na rzecz Stabilności za jeden z bardziej efektywnych mechanizmów działań zewnętrznych Unii w regionie Afryki Zachodniej. Pomimo krytyki poszczególnych elementów w procesie jego zastosowania, stanowi on finansową bazę działań Unii zapewniających wspieranie utrzymania bezpieczeństwa w państwach zachodnioafrykańskich, ale przede wszystkim gwarantujących ochronę przed zagrożeniami istotnymi dla bezpieczeństwa europejskiego, takimi jak rozwój przestępczości zorganizowanej.
The purpose of this paper is to present the Instrument for Stability as an instrument financing activities in the field of combating organized crime, based on the example of projects implemented in West Africa. The paper attempts to analyze the mechanisms for implementation of resources within this instrument, while particularly emphasizing the conditions for project implementation and the elements that provide for their efficiency. The primary assumption presented in the paper is that the Instrument for Stability can be considered to be among the most efficient mechanisms of the EU’s external activities in West Africa. Despite criticism regarding its individual elements, the instrument provides financial foundations for EU activities to support the maintenance of security in West African countries and, more importantly, providing protection from significant threats to European security, such as the development of organized crime.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, polityka zagraniczna UE, relacje UE - Afryka, Instrument na rzecz Stabilności

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 7/2013, s. 97-115.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego