Elektroniczne postępowanie administracyjne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego – studium przypadków

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Artykuł dotyczy problematyki elektronizacji postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z elektronicznymi doręczeniami. W związku z wprowadzeniem zmian do Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiających wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego drogą elektroniczną coraz częściej,pod rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego, poddawane są sprawy dotyczące analizowanej tematyki. W artykule przedstawiono dwa orzeczenia wydane przez NSA, w których dokonano zupełnie odmiennej wykładni przepisów K.p.a. dotyczących problematyki e-doręczeń.
The article concerns the problems of computerization of administrative procedure, with particular emphasis on issues related to electronic doręczeniami. In connection with the introduction of amendments to the Code of Administrative Procedure which allow the initiation and conduct of administrative proceedings electronically, more often the judgements of the Supreme Administrative Court concerning analyzed issues. The article presents two rulings issued by the Supreme Administrative Court, which made a completely different interpretation of provisions of the Code of Administrative Procedure relating to e-delivery.

Description

Sponsor

Keywords

electronic administrative proceedings, computerization, e-delivery, postępowanie administracyjne, e-administracja, e-doręczenia, informatyzacja, elektroniczne doręczenia

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 2, s.46-58

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego