Asymilacja obcokrajowców w Poznaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-10-13

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Assimilation of foreigners in Poznań

Abstract

Głównym celem pracy doktorskiej jest identyfikacja zjawiska asymilacji obcokrajowców w Poznaniu w społecznym, jak i przestrzennym aspekcie, a także określenie przyczyn, dynamiki i konsekwencji pobytu obcokrajowców w dużym polskim mieście jakim jest Poznań. W ramach celu głównego podjęto się również realizacji kilku celów szczegółowych: (1) zidentyfikowanie barier napotykanych przez imigrantów w Poznaniu na płaszczyźnie instytucjonalnej, informacyjnej oraz społeczno-kulturowej; (2) określenie wzajemnych relacji „przyjeżdżający-przyjmujący” w przestrzeni lokalnej oraz ogólnomiejskiej Poznania; (3) określenie optymalnego modelu relacji gospodarz-gość oraz mechanizmu asymilacji obcokrajowców. Praktyczny wymiar pracy doktorskiej związany jest z określeniem możliwych scenariuszy rozwoju (na podstawie analizy studium przypadku Poznania) prowokujących/inspirujących władze do działań w zakresie asymilacji obcokrajowców. Zaproponowane scenariusze rozwoju wynikające przede wszystkim z badań własnych mają na celu udoskonalenie istniejących praktyk w obsłudze obcokrajowców i ich funkcjonowaniu w społeczeństwie przyjmującym, w dużym mieście.
The main objective of this thesis is to identify the assimilation of foreigners in Poznan in both: social and spatial dimension as well as to identify : causes, dynamics and consequences of the presence of foreigners in the large Polish city-Poznań. There have been set also several detailed objectives: (1) identifying the barriers faced by immigrants in Poznan at the institutional level, information level and socio-cultural level; (2)identifying the relation between foreigners and host society in the local and city-wide dimension of Poznan; (3) defining the optimal model of relation between host society and immigrants as well as and the mechanism of assimilation of foreigners. The practical dimension of this dissertation is related to defining possible scenarios (based on case study analysis of Poznan) inspiring city government to make efforts aimed at assimilation of foreigners. The proposed scenarios (mainly based on own research) aime at improving the existing practices of serving foreigners and their functioning in the host society, in a big city.

Description

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Sponsor

Keywords

asymilacja społeczna-przestrzenna, socio-spatial assimilation, integracja, integration, obcokrajowcy, foreigners, Poznan

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego