Формирование медиа системы Украины после распада СССР

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Emergence of the media system in Ukraine following the collapse of the USSR
Powstanie systemu medialnego Ukrainy po rozpadzie ZSRR Streszczenie

Abstract

The main features and tendencies in the formation and development of the modem media system in Ukraine after the collapse of the Soviet Union are examined in the article. In particular, the factors influencing the transition from the Soviet model of the press to the model of polarized pluralism are analyzed. The author also identifies the conditions necessary for the stable and progressive development of the media system to emerge in Ukraine, which include the development of public broadcasting, guaranteeing the independence of the media in various dimensions, the development of media pluralism, the strengthening of the mechanisms of self-regulation of the media, raising standards and increasing the diversity of forms of journalist education.
W artykule omówiono główne prawidłowości i tendencje kształtowania się i rozwoju współczesnego systemu medialnego Ukrainy po rozpadzie Związku Radzieckie¬go. W szczególności przeanalizowano czynniki wpływające na przejście od radzieckiego modelu prasowego do modelu spolaryzowanego pluralizmu. Autorka określa także warunki niezbędne do stabilnego i progresywnego rozwoju systemu medialnego na Ukrainie. Należą do nich rozwój przekazu publicznego, zagwarantowanie niezależności mediów w różnych wymiarach, rozwój pluralizmu mediów, wzmocnienie mechanizmów samoregulacji mediów, podniesienie standardów i zwiększenie różnorodności form edukacji dziennikarskiej.
В статье рассматриваются основные закономерности и тенденции формирования и развития современной медиа системы Украины после распада Советского Союза. В частности, анализируются факторы, повлиявшие на пере- ход от советской модели прессы к модели поляризованного плюрализма. Автор также называет условия, необходимые для стабильного и поступательного раз- вития медиа системы Украины. Среди них – развитие общественного вещания, гарантирование независимости и самостоятельности медиа, развитие медиа плюрализма, укрепление механизмов саморегулирования СМИ, повышение стандартов и увеличение разнообразия форм журналистского образования.

Description

Sponsor

Keywords

media systems, Ukrainian mass media, media politics, systemy medialne, ukraińskie środki masowego przekazu, polityka medialna, медиа системы, средства массовой информации Украины, медиа политика

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2018, s. 153-169.

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego