Gra biblioteczna w pracy bibliotekarza jako narzędzie kształcenia kompetencji i forma aktywizacji użytkowników biblioteki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

A library game at the work of a librarian, as a tool of developing competence and a form of activation for library users

Abstract

W warunkach dynamicznych przemian społeczno-kulturowych i postępującej cyfryzacji zmieniają się rola i postrzeganie bibliotek naukowych. Biblioteki coraz częściej szukają nowych form kontaktu z czytelnikiem, wprowadzając rozwiązania spoza tradycyjnego bibliotekarstwa. Zmienia się także zakres usług i rola bibliotekarza jako administratora informacji. Kluczowym elementem stają się właściwie prowadzona komunikacja i kształtowanie nowych kompetencji czytelniczych. Współczesne biblioteki mają do czynienia z klientem nowej generacji, przyzwyczajonym do posługiwania się nowymi technologiami. Spośród wielu nowych narzędzi, które wkroczyły w biblioteczną codzienność, pojawiła się również gra, stosująca metody grywalizacji. Biblioteki naukowe i uniwersyteckie w Polsce adaptują metody gier do swojej pracy, wykorzystując elementy edukacyjne, informacyjne i komunikacyjne. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego podjęła próbę organizacji gry w środowisku akademickim. Projekt Wkręceni w Bibliotekę to gra adresowana do studentów, której celem jest promocja i popularyzacja biblioteki przez rywalizację i aktywne spędzanie czasu.
In the conditions of dynamic socio-cultural changes and progressive digitization, the role and perception of scientific libraries is under constant change. Libraries are increasingly looking for new forms of contact with the reader, introducing solutions from outside traditional librarianship. The range of services and the role of the librarian as an information administrator are also changing. The proper communication and shaping of new reading competences becomes the key element. Modern libraries are dealing with a new generation of customers, accustomed to using new technologies. Among the many new tools that have entered the library everyday life: a game has also appeared, using methods of gamification. The scientific and university libraries in Poland adapt the methods of games to their work, using elements of education, information and communication. The Main Library of the Pedagogical University has made an attempt to organize the game in the academic environment. Project under the title Wkręceni w Bibliotekę is a game addressed to students whose aim is to promote and popularize the Library through competition and active spending of time.

Description

Sponsor

Keywords

biblioteka naukowa, scientific library, gra biblioteczna, library game, grywalizacja, gamification, generacja Google, Google generation, kompetencje czytelnicze, competence of readers, aktywizacja czytelników, activation of readers

Citation

Jazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.249-259.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego