Góry rzeczywiste a wyobrażone w poematach opisowych doby romantyzmu. Tatry Stęczyńskiego, Góra Odyńca i Podole Gosławskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-12

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Title alternative

Abstract

Poematy opisowe powstałe w okresie romantyzmu – Tatry Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego, Góra Antoniego Edwarda Odyńca i Podole Maurycego Gosławskiego – współtworzą literacką panoramę ziem pogranicza związanych z dawną Rzeczypospolitą. Ukazane w nich trzy różne wizje przestrzeni łączą powtarzające się obrazy gór, wzniesień i skał, które uwidaczniają odmienny i charakterystyczny tylko dla danego twórcy sposób patrzenia na opisywaną przestrzeń. Poetyckie wizje górzystych obszarów pogranicza wyrastają z topografii rzeczywistej regionu i wiodą ku wykreowaniu miejsc emanujących ukrytymi sensami. Miejsca te tworzą swoistą geograficzną mapę wyobrażeniową, oddającą romantyczny sposób widzenia i interpretowania przestrzeni opisywanego świata.
Real and imaginary mountains in descriptive poems of the Romantic period. Tatry by Stęczyński, Góra by Odyniec and Podole by Gosławski Descriptive poems of the Romantic period – Tatry (Tatra) by Bogusz Zygmunt Stęczyński, Góra (Mountain) by Antoni Edward Odyniec and Podole (Podolia) by Maurycy Gosławski – create a literary panorama of the old Republic’s borderlands. Three different visions of space shown in these three poems are similar in their repetitive pictures of mountains, elevations and rocks, but each poem shows a different way of perceiving the described space. The poetic visions of mountainous borderlands emerge from the real topography of the region and lead to creating places full of hidden meanings. These places create a specific geographic map of images which reflects the romantic way of perceiving and interpreting the area of the described world.

Description

Sponsor

Keywords

poemat opisowy, przestrzeń pogranicza, motyw gór, topografia regionu, descriptive poem, borderland area, mountains, topography of a region

Citation

Od Syberii po Amerykę. Geografia wyobrażona w literaturze polskiego romantyzmu, red. A. Kołos, T. Ewertowski, K. Szmid, s. 21-33

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego