Monitoring pracowników a odpowiedzialność prawna pracodawcy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

A monitoring toward employees and the legal responsibility of employers

Abstract

Postęp technologiczny, zauważalny także w dziedzinie elektroniki, wpływa na coraz większą dostępność urządzeń służących do monitoringu. W związku z tym pojawia się problem prawnej regulacji dopuszczalności objęcia monitoringiem pracowników przez pracodawcę oraz wynikających z tego konsekwencji natury prawnej, występujących nie tylko na gruncie prawa pracy, lecz także prawa cywilnego, konstytucyjnego i unijnego. Wbrew dosyć powszechnemu przekonaniu monitoring nie obejmuje jedynie obserwacji za pomocą kamer, lecz także kontrolowanie wykazów połączeń telefonicznych, korespondencji mailowej, odwiedzanych witryn internetowych, geolokalizację samochodów służbowych pracowników, a nawet podsłuchiwanie służbowych rozmów telefonicznych. W artykule omówiono kluczowe przepisy prawne dotyczące stosowania monitoringu wobec podwładnych. Analizie poddano stosowne przepisy Konstytucji RP (prawo do poszanowania prywatności i tajemnicy korespondencji), Kodeksu pracy (zwłaszcza w kontekście godności pracownika), Kodeksu cywilnego (ochrona dóbr osobistych), Kodeksu karnego (bezprawne uzyskanie informacji), ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów prawnych zawieranych na poziomie międzynarodowym i w ramach Unii Europejskiej. W odniesieniu do poszczególnych ustaw zaprezentowano także stanowisko doktryny i judykatury. W konkluzji przedstawiono postulat jednoznacznego i pełnego unormowania problematyki monitoringu pracowników w systemie prawa pracy z uwagi na specyfikę samego stosunku pracy oraz w celu uniknięcia nadużyć stosowanych w tej materii zarówno przez pracodawców, jak i pracowników.
Technological progress visible also within the area of electronics is increasingly influencing the availability of monitoring devices. Therefore, there is a significant problem of legal regulations referring to the acceptability of eavesdropping employees by employers. The article also identifies legal consequences of the above-mentioned actions within the context of labour law, civil law, constitutional law and law of the EU. Contrary to the understanding of what monitoring is, it does not only cover the question of closed-circuit television (CCTV), but it also refers to control of billings and e-mails, history of website search engines, geolocation of company cars and even tapping telephone lines. The article presents vital regulations on the use of monitoring against the subordinates. The following applicable provisions were analyzed: the Constitution of the Republic of Poland (right to privacy, confidentiality of correspondence), the Civil Code (protection of personal interests), the Labour Code (worker’s dignity), the Criminal Code (unlawful access to information) and the Personal Data Protection Act, as well as the acts of international and EU law. With reference to the above-mentioned acts, the standpoint of jurisprudence and judicature was depicted as well. In the conclusion, the author proposed de lege ferenda postulates of a comprehensive and standardised settlement of the issue in question regarding the labour law system because of a specificity of the employment relationship and in order to prevent from the abuses both on the side of the employees and employers.

Description

Sponsor

Keywords

dobra osobiste, personal interests, pracodawca, employer, prawo do prywatności, right to privacy, tajemnica korespondencji, confidentiality of correspondence, monitoring

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5, s. 115-131

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego