Komunizm w bibliograficznych bazach danych nauk ścisłych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Title alternative

Abstract

W artykule przedstawiono rezultaty poszukiwań i analizę odpowiedzi na hasło „komunizm” w bazach danych nauk ścisłych ISI Web of Knowledge (Zoological Records, Biological Abstracts, Medline, Web of Science). Kryterium temu odpowiada w sumie 3007 publikacji. Przeprowadzono analizę zawartości informacji na temat komunizmu, grupując poruszane zagadnienia w bloki tematyczne: problemy sanitarne (większość rezultatów) i ekologiczne, historia nadużywania psychiatrii dla represji politycznych, choroby komunistycznych przywódców, badania mózgu Lenina, komunistyczne represje jako charakterystyczny element biografii naukowców, historia łysenkizmu, dziwne doświadczenia jak np. próby krzyżowania człowieka z małpami człekokształtnymi, analiza głodu jako strukturalnego problemu komunizmu, szpiegostwo i nauka, związki komunizmu z nazizmem. Zwrócono uwagę na stosunkowo mały udział publikacji dotyczących Polski (2,8%), jedynie 10 publikacji poświęconych jest Katyniowi.

Description

Sponsor

The article presents the results of research and analysis of responses to the word “Communism” in the databases in the field of sciences as ISI Web of Knowledge (Zoological Records, Biological Abstracts, Medline, Web of Science). In total, 3007 publications match this query. An analysis of information about the Communism was made. The issues have been grouped into several thematic blocks: health and ecological problems (most results), history of abuse of psychiatry for political repression, diseases of the communist leaders, research on the brain of Lenin, communist persecution as feature biographies of scientists, strange experiences as attempts hybridization of man with the monkeys, analysis of starvation as a structural problem of communism, espionage and science, relationship of Communism and Nazism. There were a few publications on Poland (2.8%); only 10 articles were devoted to the Katyn massacre.

Keywords

bazy danych, nauki ścisłe, komunizm, communism, data bases, exactes sciences

Citation

PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 7, 2010, s. 197-204.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego