Konstytucjonalizacja kompetencji parlamentów narodowych związanych z członkostwem państwa w Unii Europejskiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Constitutionalization of competences of national parliaments related to the European Union membership

Abstract

Procesy integracyjne zachodzące w ramach Unii Europejskiej łączą się z przeniesieniem na rzecz instytucji unijnych zadań oraz funkcji, uznawanych tradycyjnie za właściwe przede wszystkim państwom członkowskim i ich konstytucyjnym organom, głównie parlamentom. Przekazanie kompetencji Unii Europejskiej w każdym przypadku znacząco zmodyfikowało zakres i sposób wykonywania kompetencji przez organy władzy państwowej. Dotyczy to przede wszystkim działalności parlamentów, która rozszerzona została o podejmowanie decyzji związanych z członkostwem państwa w Unii Europejskiej. Autorzy poddali analizie zagadnienia konstytucjonalizacji uprawnień parlamentów państw członkowskich związanych z uczestnictwem w Unii Europejskiej, na przykładzie przepisów Konstytucji Francji i Ustawy Zasadniczej RFN, a także skrótowo poddali analizie zakres przedmiotowej regulacji w konstytucjach irlandzkiej, czeskiej i chorwackiej.
Integration processes within the European Union are connected with the transfer of tasks and functions to the EU institutions, traditionally considered to be primarily ascribed to Member States and their constitutional bodies, mainly parliaments. Transfer of the competences to the European Union in each case significantly modified the scope and manner of exercising competences by state authorities. This mainly applies to the activities of parliaments changed by making decisions related to the membership in the European Union. The authors want to analyze the issue of constitutionalization of the powers of the parliaments of member states related to their participation in the European Union, on the example of the provisions of the Constitution of France and the Basic Law of Germany, and briefly the scope of this regulation in the Irish, Czech and Croatian constitutions.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, European Union, państwa członkowskie, member states, konstytucja, constitution, proces integracyjny, integration process, parlament, parliament

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 97-112

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego