Gender equality in the policies of media organizations – selected issues

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Równość płci w polityce organizacji medialnych – wybrane zagadnienia

Abstract

Gender equality, interpreted as the just treatment of men and women in any area of social life, is a priority in the contemporary policies of many countries. The article presents the issues of equal gender opportunities in media companies and in journalism. The issues of journalism as a profession of equal opportunities are discussed, and the limitations faced by female journalists presented. The multi-dimensional and complex position of women in the media is a result of many important historical, social, cultural, political and economic circumstances. The article also presents diversity management in media companies and defines the major indicators of gender equality in editorial team policies. The conclusions pinpoint the need for diversity, counteracting unequal treatment and considering both men’s and women’s rights in the policy of media organizations with respect to recruitment, remuneration, professional promotion and social benefits.
Równość płci rozumiana jako sprawiedliwe traktowanie kobiet i mężczyzn w każdej sferze życia społecznego to priorytet działań we współczesnej polityce wielu państw. W artykule podjęta została problematyka równych szans płci w organizacjach medialnych i w zawodzie dziennikarskim. W tekście omówiono zagadnienie dziennikarstwa, jako zawodu równych możliwości i ukazano ograniczenia, z jakimi spotykają się kobiety zajmujące się tą profesją. Wielowymiarowa i złożona obecnie pozycja kobiet w mediach jest wypadkową wielu istotnych uwarunkowań historycznych, społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych. W artykule ukazano ponadto kwestię zarządzania różnorodnością w organizacji medialnej i określono podstawowe wskaźniki równości płci w polityce redakcji. W zakończeniu zwrócono uwagę na potrzebę różnorodności, przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i uwzględnianie w równym stopniu praw kobiet i mężczyzn w polityce organizacji medialnych w kwestiach rekrutacji, wynagrodzeń, awansu zawodowego i spraw socjalnych.

Description

Sponsor

Keywords

women, media, equality policy in media organizations, women in journalism, kobiety, media, polityka równości w organizacjach medialnych, kobiety w zawodzie dziennikarskim

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 4, s. 145-156.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego