Męskości w polskiej prozie emancypacyjnej po 1989 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Masculinities in Polish emancipatory prose after 1989

Abstract

Tematem pracy jest funkcjonowanie form męskości w literaturze polskiej powstałej po 1989 r. umieszczanej przez krytykę literacką w nurcie prozy emancypacyjnej. Dysertacja skupia się na reinterpretacji pojęcia męskości w świetle przemian społecznych i kulturowych zachodzących w Polsce po transformacji ustrojowej. Ramą metodologiczną są studia nad męskościami (masculinities studies), transdyscyplinarne badania, w centrum których znajdują się kategorie męskości. Główną oś pracy wyznacza stworzona przez Raewyn Connell dynamiczna koncepcja rozpoznania typów relacji między męskościami: hegemonii, podporządkowania, sprzymierzenia (braterstwa) i marginalizacji. Te kategorie wyznaczają kompozycję pracy doktorskiej podzielonej na trzy części: Hegemon i sprzymierzeńcy, Męskości podporządkowane i Na marginesie męskości. Analiza omawianych utworów skupia się na przedstawianiu, konstruowaniu, mitologizacji i demitologizacji męskości, nowych projektach tożsamościowych i estetycznych związanych z męskością, fenomenie „kryzysu męskości”, feminizacji i maskulinizacji, męskiej starości i somatyczności oraz związkach męskości hegemonicznej z polityką i przemocą. Dysertacja zgłębia sposoby problematyzowania męskości w kontekście tożsamości płciowej mężczyzn i pełnionych przez nich funkcji społecznych w prozie autorów i autorek takich, jak m.in. Izabela Filipiak, Inga Iwasiów, Wojciech Kuczok, Michał Witkowski i Marian Pankowski.
The purpose of this doctoral thesis is to investigate the forms of masculinities in Polish post-1989 literature critically referred to as emancipatory prose. The dissertation aims at the reinterpretation of the concept of masculinity in the light of social and cultural changes taking place in post-transformation Poland. Masculinities studies serve as the methodological framework for the transdisciplinary research bringing plural categories of masculinities at the center. The main axis of the work is determined by Raewyn Connell's dynamic concept of the types of relationships between males: hegemony, subordination, complicity and marginalization. These categories define the composition of the dissertation, divided into three parts: Hegemon and allies, Subordinated masculinities and On the margins of masculinity. The analysis of literary works centres upon the presentation, construction, mythologization and demythologization of masculinity, new identity and aesthetic projects related to masculinity, the phenomenon of the "crisis of masculinity", feminization and masculinization, male old age and somaticism, and the relationship of hegemonic masculinity with politics and violence. The dissertation explores masculinities in the context of gender identity of men and their social functioning in the prose of authors such as Izabela Filipiak, Inga Iwasiów, Wojciech Kuczok, Michał Witkowski, Marian Pankowski and others.

Description

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Sponsor

Keywords

proza, prose, męskość, masculinity, literaturoznawstwo, literary studies, XX wiek, XX century, XXI wiek, XXI century

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego