Zintegrowane podejście dyskursywne do rozwijania sprawności mownych; przedstawienie celów i założeń projektu badawczego

Title alternative

Developing second language oral competence through an inte-grated discursive approach: The conceptual framework of the project and the pilot study results

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie projektu o charakterze badawczo-wdrożeniowym dotyczącego doskonalenia obcojęzycznych kompetencji mownych (wypowiadanie się i rozumienie wypowiedzi ustnych) na poziomie zaawansowanym i przygotowywanym w Instytucie Filologii Romańskiej UAM. Niniejszy projekt zakłada, że istnieją spore możliwości podniesienia skuteczności i ekonomii kształcenia kompetencji mownych, poprzez zintegrowane podejście do celów kształcenia, a także poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych. Podejście to zasadza się na integracji trzech zakresów kształcenia, a mianowicie: (1) doskonalenia umiejętności interakcyjnych w zakresie komunikacji półpublicznej, (2) rozwoju kompetencji medialnej oraz (3) rozwoju wiedzy dot. aktualnej, szeroko pojmowanej problematyki społeczno-kulturowej i krytycznego, zobiektywizowanego myślenia w stosunku do prezentowanych ujęć i naświetleń tej problematyki. W niniejszym omówieniu główny nacisk położony zostanie na uargumentowanie zasadności postulowanego zintegrowanego podejścia dyskursywnego, a także na wykazanie wartości dydaktycznej wybranych audycji medialnych. Zaprezentowane zostaną również główne kierunki pracy dydaktycznej oraz wyniki badania pilotażowego.
The aim of the paper is to present the planned research that concerns the field of FL teaching/learning, and focuses on the development of oral skills (speaking and listening) at advanced level. The project is prepared in the Institute of Romance Philology at the University of Poznań (Poland). The project aims at investigating the efficacy of what is labeled here as the integrated approach towards improving FL communicative skills at the B2/C1 level (according to Common European Framework of Reference for Languages, 2003). This original, innovative approach aims at improving FL students’ personal development by integrating three educational areas, namely: (a) oral competences in semi-public communication settings, (b) media competence – including a critical attitude towards media, and a subsequent, more objective approach to information, and (c) knowledge related to current socio-cultural issues (in a broad sense), specific to countries of a given FL.

Description

Sponsor

Keywords

doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w języku obcym, autonomia uczeniowa, komunikacja ustna, podejście dyskursywne, negocjacja znaczeń, gatunki medialne, gatunki mowne, kompetencja medialna, mieszany model kształcenia, podcast

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego