Implementacja polityki ochrony środowiska w Chinach a wzorce zarządzania publicznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Implementation of China’s environmental policy and modes of governance

Abstract

Artykuł odnosi się do implementacji polityki ochrony środowiska w Chinach w kontekście polityki publicznej. Założono, iż celem badań nad implementacją polityki ekologicznej Chin jest rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących tą polityką publiczną. Jest to istotne, ponieważ chińskiej polityce ekologicznej formułowanej na poziomie centralnym, zarzuca się deficyt implementacji na poziomie lokalnym. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych problemów (mechanizmów) implementacji polityki ekologicznej ChRL w świetle światowych doświadczeń. W artykule podejmuje się weryfikację hipotezy, iż implementacja polityki ochrony środowiska naturalnego w Chinach jest wypadkową wielu czynników, za kluczowy z nich uznaje się dominujący model zarządzania publicznego w kraju. Zidentyfikowano, iż mamy do czynienia z nakazowym modelem implementacji działań pro środowiskowych. Zidentyfikowano główne mechanizmy oraz podmioty odpowiedzialne za występowanie tzw. luki implementacyjnej.
The article refers to the implementation of environmental policy in China in the context of public policy. It was assumed that the goal of research into the implementation of China’s environmental policy is to recognize and understand the mechanisms governing this public policy. This is important because Chinese environmental policy formulated at the central level is accused of an implementation deficit at the local level. The purpose of the article is to identify key problems (mechanisms) for the implementation of the PRC’s ecological policy in the light of global experience. The article attempts to verify the hypothesis that the implementation of environmental policy in China is the result of many factors, the dominant mode of governance in the country is considered to be the key one. It has been identified that we are dealing with a command model for implementing environmental activities. The main mechanisms and entities responsible for the occurrence of the so-called implementation gap has been identified.

Description

Sponsor

Keywords

polityka publiczna, modele rządzenia, implementacja, polityka ochrony środowiska, Chiny, public policy, modes of governance, implementation, environment policy, China

Citation

Przegląd Politologiczny, 2023, 1, s. 83-96.

Seria

ISBN

ISSN

1426-8876

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego