Wpływ pandemii COVID-19 na ubóstwo energetyczne w UE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Impact of the COVID-19 Pandemic on Energy Poverty in the EU

Abstract

Ostatnie dwa lata pandemii przyczyniły się do zwiększenia się ubóstwa energetycznego w państwach Unii Europejskiej. Ubóstwo energetyczne jest coraz powszechniejsze, z wielu powodów, takich jak rosnące ceny paliw, węgla kamiennego, opłat emisji CO2. Ubóstwo energetyczne rozumiane jest jako sytuacja, w której koszty ogrzewania przekraczają 10% dochodów. Ubóstwo energetyczne zostało zdefiniowane przez EPEE1 jako „brak środków na utrzymanie ogrzewania na odpowiednim poziomie za uczciwą cenę”. W artykule zostaną przedstawione dane statystyczne dotyczące ubóstwa energetycznego na podstawie różnych wskaźników w latach 2018–2020 w państwach UE. Ponadto opisano aktualną politykę klimatyczno-energetyczną w UE i jej założenia oraz jej wpływ na ubóstwo energetyczne. Dodatkowo wskazane zostaną programy w państwach UE, które istotnie wpłynęły na poprawę sytuacji ubóstwa energetycznego.
The last two years of the pandemic contributed to the increase in energy poverty in the European Union. Energy poverty is becoming more and more common, for many reasons, such as rising fuel prices, hard coal, CO2 emission fees. Energy poverty is understood as a situation where heating costs exceed 10% of income. Energy poverty is defined by the EPEE as “the lack of resources to keep heating at an adequate level at a fair price”. The article will present statistical data on energy poverty based on various indicators in 2018-2020 in EU countries. In addition, the current climate and energy policy in the EU and its assumptions as well as its impact on energy poverty are described. In addition, programs in EU countries that have significantly contributed to improving the situation of energy poverty will be indicated.

Description

Sponsor

Keywords

ubóstwo energetyczne, zmiany klimatyczne, polityka klimatyczno-energetyczna, Fit for 55, ETS, Europejski Zielony Ład, energy poverty, climate change, climate and energy policy, Fit for 55, ETS, European Green Deal

Citation

Przegląd Politologiczny, 2023, 1, s. 109-128.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego