Informacja, komunikacja a zarządzanie wiedzą

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Autor przedstawia zagadnienia związane z informacją, komunikacją i zarządzaniem. Ukazuje informację jako zasób, najważniejszy składnik aktywów przedsiębiorstwa. Zwraca uwagę na wymogi, jakie stawia się współcześnie informacji w różnego rodzaju organizacjach, i rolę, którą odgrywa komunikacja. Ukazuje znaczenie systemów informacyjnych i ich budowę. Określa atrybuty, jakimi powinny charakteryzować się dane. Dokonuje rozróżnienia pomiędzy informacją a wiedzą. Wymienia przyczyny i następstwa powstania nowego standardu – gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawia zarządzanie wiedzą jako narzędzie pozwalające na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Ukazuje zarządzanie wiedzą jako efekt rozwoju systemów informacyjnych. Dokonuje podsumowania i konstatuje, że informacja i efektywna komunikacja (oparta na wzajemnym zaufaniu) występujące w obrębie systemu zarządzania wiedzą stanowią istotę sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa.
The author discusses issues connected with information, communication, and management. He treats information as a store (the most important component of a company’s assets), and focuses on the requirements that information in various organizations has to meet, as well as on the role of communication. The author also highlights the meaning and structure of information systems, and specifies the attributes which data should possess. He also makes a distinction between information and knowledge as well as lists the causes and consequences of the rise of a new standard – economy based on knowledge. Knowledge management is seen as a tool that helps to gain a competitive advantage and as a product of the development of information systems. In his conclusion, the author argues that information and effective communication (based on mutual trust), which form part of the knowledge management system, are the key to the success of a modern enterprise.

Description

Sponsor

Keywords

informacja a zarządzenie wiedzą, komunikacja a zarządzanie wiedzą, systemy informacyjne, znaczenie i budowa systemów informacyjnych, informacja a wiedza

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2, s.93-104

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego