Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  W poszukiwaniu czasowników nieznanych lingwist(k)om
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Wierzchoń, Piotr
  W artykule przedstawiono listę 437 czasowników nienotowanych leksykograficznie. Za monitor przyjęto Wielki słownik ortograficzny PWN, wyd. II, 2006. Idea tekstu zrodziła się w wyniku próby zaspokojenia zaciekawienia wywołanego zawartością Indeksu neologizmów opracowanego przez Krystynę Waszakową w pracy Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Indeks ten obejmuje listę rzeczowników. Na kanwie niezainteresowania się przez K. Waszakową czasownikami (jak wiadomo, neoczasowników powstaje zdecydowanie (?) mniej niż neorzeczowników) postanowiliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście czasowniki tworzą tak nieliczny zbiór neologizmów, iż rozpoczęcie ich filologicznego oglądu jest bezcelowe pod względem korzyści poznawczych, rejestracyjnych itp. Przyjmujemy, że jeżeli interesuje nas wyraz: podczłowiek, miniopera, redefinicja, to dlaczego nie odnotowywać by rodzimych prefiksalnych konstrukcji typu: do-, z-, na-, w-, wy-, za-, nad- itd. -robić. Sprawdzeniu poddano wyrywkowe fragmenty dziennika „Rzeczpospolita” (bez systematycznych, uprzednich przygotowań co do zawartości materiału; całość tekstów analizowaliśmy w sposób tzw. jak leci aż do uzyskania interesującego nas wyniku – ponad czterystu przykładów czasowników). Obserwacją objęliśmy niepełne (trudno nawet ustalić, co oznaczałoby określenie „pełne”) e-roczniki 1993–2006.
 • Item
  Adaptacja językowa i kulturowa polskich ekspatów pracujących w instytucjach Unii Europejskiej
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Borowiak, Marta
  Jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej część młodych, dobrze wykształconych pracowników zaczęła przystępować do konkursów na urzędników unijnych. Obecnie w Brukseli i Luksemburgu pracuje 1360 Polaków. Niniejszy artykuł dotyczy procesów adaptacji językowej i kulturowej przedstawionych na przykładzie polskich ekspatów pracujących w instytucjach Unii Europejskiej. Podzielony jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza traktuje o adaptacji językowej. Autorka przedstawiła w niej faktyczną sytuację językową polskich ekspatów oraz ich rodzin. Część druga dotyczy adaptacji kulturowej. Po przedstawieniu definicji szoku kulturowego następuje próba przełożenia go na sytuację polskich ekspatów. Materiał źródłowy stanowi literatura dotycząca adaptacji językowej i kulturowej, strony internetowe oraz korespondencja autorki z polskimi urzędnikami unijnymi.
 • Item
  Wpływ ideologii na język. Przypadek dyktatury wojskowej w Grecji w latach 1967–1974
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Gortych, Karolina
  Praca przedstawia sytuację języka w Grecji w latach 1967–1974, w okresie tzw. dyktatury czarnych pułkowników. Zamach stanu, jaki miał miejsce 21 kwietnia 1967 r., wniósł wiele zmian w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym Greków. Ludzie dyktatury narzucili nie tylko skrajnie prawicowy reżim polityczny, ale również realizując swoje polityczne idee, starali się jak najbardziej wpłynąć na kulturę Grecji. Artykuł ma na celu wskazać wpływ idei politycznych na kształtowanie się języka jako systemu oraz na kształtowanie się języka jako sposobu formułowania wypowiedzi. Materiał badawczy stanowią dwa teksty z roku 1968. Jeden z nich to przemówienie lidera opozycji politycznej – Georgiosa Papandreou (21 kwietnia 1968 r.), drugi zaś to przemówienie czołowego polityka dyktatury wojskowej – Georgiosa Papadopoulosa – z początku dyktatury (28 września 1968 r.). Konfrontacja obydwu tekstów na płaszczyźnie filologicznej stanowi podstawę wniosków o wpływie ideologii politycznej na język. Praca zawiera polskie przekłady powyższych tekstów.
 • Item
  Stock Exchange and Securities-related Terminology in the Aspect of English-Polish, English-German and English-Chinese Translation
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Grzybek, Joanna; Matulewska, Aleksandra
  Stock exchanges all over the world mirror ongoing economic processes and influence the markets in particular countries. In the age of globalization, investors are increasingly seeking attractive profit opportunities on foreign stock exchanges, while companies are trying to obtain resources for new enterprises, selling their stocks even on other continents. As a result of these developments, legal translators, including those dealing with the language of the law of obligations, as well as securities, are faced with ever-increasing requirements. The paper concerns English-Polish, English-German, and English-Chinese translations of stock exchange and securities-related terminology in Poland, the United Kingdom, USA, Germany, and China. In the first part, the authors give a brief overview of the stock exchanges in the respective countries. Then they discuss the methods of translating stock exchange-related terminology and list the most common strategies of ensuring equivalence and difficulties that arise in translation. The authors have also prepared a glossary of selected English stock exchange terms with its Polish, German and Chinese equivalents.
 • Item
  Translation Problems in Polish Language Versions of EU Directives Regulating Medicine and Biology Related Issues
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Kłos, Patrycja; Matulewska, Aleksandra; Nowak-Korcz, Paulina
  The paper analyzes errors occurring in English-Polish translations of EU directives in the fields of medicine, biology and biotechnology. It presents examples of translation problems, by quoting text samples from the original English versions and providing incorrect translations, followed by alternative translations suggested by the authors, who have also provided a brief description of particular error types. Terminological and phraseological errors often result from the insufficient knowledge of a particular field. Other problems or errors discussed in the paper stem from the translation strategies applied, as well as syntactic and grammatical differences between Polish and English. They also occur due to poor expertise in a particular field and unfamiliarity with the principles of specialist translation.
 • Item
  Społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Lapis, Włodzimierz
  W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań sprawdzających, co – w opinii społecznej – jest niezbędne w skutecznej komunikacji. W tym celu, za pomocą wyszukiwarki internetowej, zebrano z Internetu stosowne frazy z wyrażeniami typu „rozumienie się”, „zrozumienie się” i „porozumienie się” i przeanalizowano je pod interesującym nas względem. Umożliwiło to określenie społecznych definicji tych trzech pojęć i skonfrontowanie ich z definicjami słownikowymi. W badaniach posłużono się innowacyjną metodą (autorstwa piszącego te słowa) przeciwnej analizy.
 • Item
  Trzymać koło czy iść solo na rancie Utarte połączenia wyrazowe w cyklolekcie
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Wiertlewski, Stefan
  Praca dotyczy wybranych związków frazeologicznych powszechnie występujących w cyklolekcie, środowiskowej odmianie języka wytworzonej przez rowerzystów. Autor przedstawia 4 grupy kompleksów wyrazowych zogniskowanych wokół leksemów koło, noga, iść i chodzić, rekonstruuje utrwalony w nich językowy obraz świata i omawia charakterystyczne procesy językowe ich dotyczące, np. releksykalizację.
 • Item
  Informacja, komunikacja a zarządzanie wiedzą
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Matulewski, Marek
  Autor przedstawia zagadnienia związane z informacją, komunikacją i zarządzaniem. Ukazuje informację jako zasób, najważniejszy składnik aktywów przedsiębiorstwa. Zwraca uwagę na wymogi, jakie stawia się współcześnie informacji w różnego rodzaju organizacjach, i rolę, którą odgrywa komunikacja. Ukazuje znaczenie systemów informacyjnych i ich budowę. Określa atrybuty, jakimi powinny charakteryzować się dane. Dokonuje rozróżnienia pomiędzy informacją a wiedzą. Wymienia przyczyny i następstwa powstania nowego standardu – gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawia zarządzanie wiedzą jako narzędzie pozwalające na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Ukazuje zarządzanie wiedzą jako efekt rozwoju systemów informacyjnych. Dokonuje podsumowania i konstatuje, że informacja i efektywna komunikacja (oparta na wzajemnym zaufaniu) występujące w obrębie systemu zarządzania wiedzą stanowią istotę sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa.
 • Item
  Drogi i bezdroża informacji prasowej
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Szymoniak, Krzysztof
  Po zdefiniowaniu pojęcia informacja oraz wykazaniu, w jaki sposób pierwowzór łaciński tego słowa przeniknął do większości języków europejskich, autor zajmuje się analizą zjawiska, które można nazwać informowaniem w obrębie mediów masowych. Ukazuje rolę i wagę dziennikarstwa informacyjnego, głównie w strefie gazet codziennych i tygodniowej prasy lokalnej. W swoim tekście nie tylko wskazuje główne źródła wiedzy dziennikarskiej (oraz sposoby docierania do nich), nie tylko podkreśla różnicę między gatunkami informacyjnymi i publicystycznymi, ale także, a może przede wszystkim, zwraca uwagę na trudności i niebezpieczeństwa, jakie są udziałem dziennikarzy w trakcie „pogoni za newsem”. Tekst kończą rozważania i refleksje z zakresu deontologii dziennikarskiej. Mają one, co podkreśla autor oraz cytowani przez niego badacze zjawiska, niebagatelne znaczenie dla przyszłości komunikowania globalnego, zwłaszcza w dobie popytu na zmediatyzowany, czyli nieprawdziwy obraz świata.
 • Item
  Czy język polski ulega pidżynizacji?
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2007) Wiertlewski, Stefan
  Obserwowany współcześnie znaczący napływ leksyki angielskiej do polszczyzny określany jest czasami jako przejaw pidżynizacji. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie mamy tu do czynienia z pidżynizacją w rozumieniu socjolingwistyki. Rozważania ilustrowane są przykładami z cyklolektu – społecznej odmiany języka.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego