Zagadnienie istnienia europejskiego systemu partyjnego – rozważania terminologiczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The issue of the European party system – terminological considerations

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie partii funkcjonujących na płaszczyźnie europejskiej, ukazanie ich specyfiki oraz kształtującego się między nimi układ stosunków. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej scharakteryzowano triadę: partie krajowe – grupy polityczne w PE – partie polityczne na poziomie europejskim (europartie). W drugiej przybliżono pojęcie systemu partyjnego, w trzeciej odniesiono to pojęcie oraz składające się na niego elementy (partie, interakcje) do partii na szczeblu europejskim, przeprowadzając dyskusję nad adekwatności ą ich stosowania w kontekście europejskim. O ile można mówić o istnieniu europejskich partii politycznych, zdecydowanie trudniej udowodnić istnienie europejskiego systemu partyjnego. Interakcje pomiędzy europartiami zachodzą jedynie na arenie parlamentarnej, przy czym nie mają one charakteru rywalizacji pomiędzy rządzącą większością i opozycją. Polegają raczej na budowaniu konsensusu potrzebnego parlamentowi do podjęcia decyzji większością głosów. Nie ma europejskiego systemu partyjnego na arenie wyborczej, gdzie mamy do czynienia z rywalizacją partii krajowych, jak również na arenie rządowej, jako że europejski „rząd” (Komisja, Rada Europejska) nie jest powoływany na zasadzie partyjnej.
The purpose of this paper is to present the parties operating at the European level in order to show their specificity and the system of relations emerging among them. The paper consists of three parts. In the first one, a triad: the national parties – political groups in the EP – political parties at the European level (Europarties) are characterized. In the second one, the concept of the party system is presented. In the third one, this concept and its components (parties, interactions) are applied to discuss the adequacy of their use in the European context. While it is possible to speak of European political parties, it is much more difficult to prove the existence of a European party system. Interactions among the Europarties take place only in the parliamentary arena, but there is no competition between the governing majority and the opposition. These relations lie more in building the consensus necessary for the EP to decide by majority vote. There is no European party system in the electoral arena, where national parties compete, nor in the governmental arena, as the European ‘government’ (Commission, European Council) is not appointed on the basis of the political parties.

Description

Sponsor

Keywords

europejski system polityczny

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 7/2013, s. 311-327.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego