The Mayor of a Municipality - Competences, Qualifications, Current Status in the Slovak Republic

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Funkcja wójta - kompetencje, założenie i stan faktyczny w warunkach Republiki Słowackiej

Abstract

The mandatory authorities - the municipal office and the mayor of the municipality - play an irreplaceable role at the municipal level. Both bodies are elected. These authorities influence the direction of municipal development in the upcoming term of office, the municipal representatives’ protection of citizens’ needs and interests as well as fulfilment of the tasks and obligations imposed by the law. The main aim of the article is to clarify the importance and seriousness of the mayor as the highest representative of the municipal government in the Slovak Republic. Another aim is to present new realities connected with the mayor’s office as well as new requirements associated with it.
Na poziomie gminy zasadniczą rolę odgrywają organy obligatoryjne - rada gminy i wójt gminy - będące organami wybieralnymi powoływanymi w drodze wyborów. Właśnie od wybranych organów zależy, w jakim kierunku będzie się rozwijać samorząd w danej kadencji, w jaki sposób przedstawiciele samorządu będą bronić interesów i potrzeb obywateli, jak będą wykonywać zadania i obowiązki, nałożone na nich przez prawo. Głównym celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie znaczenia i wagi funkcji wójta jako najwyższego przedstawiciela samorządu terytorialnego w Republice Słowackiej. W dalszej kolejności celem jest wskazanie nowych okoliczności i wynikających z nich powiązań, z którymi łączą się nowe wymagania.

Description

Sponsor

Keywords

municipal government, mayor of a municipality, competences, qualifications, municipal elections, citizens, samorząd terytorialny, wójt gminy, kompetencje, założenia, kwalifikacja, wybory samorządowe, obywatele

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 119-133.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego