Wykorzystanie technologii blockchain w zakresie przechowywania dokumentów na gruncie prawa bankowego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Usage of blockchain technology for storing documents under Banking Law

Abstract

Artykuł poświęcony jest analizie kwestii teoretycznych oraz praktycznych związanych z dopuszczeniem przez prawodawcę na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2020 r., w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych (Dz. U. z 2020 r., poz. 476), możliwości wykorzystania przez banki technologii blockchain w zakresie przechowywania dokumentów związanych z czynnościami bankowymi. Głównym motywem dla przeprowadzenia analizy była znikoma wiedza na temat technologii blockchain, cech umożliwiających jej wykorzystanie w działalności instytucji funkcjonujących w ramach sektora bankowego jako trwałego nośnika, jak również analiza możliwości poniesienia przez bank odpowiedzialności administracyjnej w przypadku popełnienia deliktu administracyjnego stypizowanego w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia. Z uwagi na innowacyjność oraz perspektywiczny charakter wykorzystywania nowych technologii w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez banki, przeprowadzono szczegółową analizę treści art. 5 ust. 2 rozporządzenia, w celu zaprezentowania praktycznych aspektów związanych z wykorzystywaniem technologii blockchain.
The article presents the analysis of theoretical and practical issues related to the legislator's admittance under article 5(2) of the Regulation of the Council of Ministers of 9 March 2020 on documents related to banking activities, drawn upon computerized data mediums (Journal of Laws of 2020, item 476), the possibility for banks to use blockchain technology in the scope of storing documents related to their banking activities. The main motive for the analysis was, in fact, low awareness of the blockchain technology, its features enabling its usage in the activities of institutions operating in the banking sector as a durable medium, as well as the analysis of the possibility of the bank incurring administrative liability in the event of committing an administrative delict, as provided for in article 5(2) of that Regulation. Due to the innovative and forward-looking nature of the usage of new technologies in the scope of business activity conducted by banks, the author decided that a thorough analysis of the content of article 5(2) of the Regulation is necessary to present the possibilities and practical aspects related to the use of blockchain technology.

Description

Sponsor

Keywords

bank, bank, blockchain, blockchain, trwały nośnik, durable medium, odpowiedzialność administracyjna, administrative liability

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 53-66

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego