Позиция ЕС относительно неподписания Украиной Соглашения об Ассоциации в 2013 году как предпосылка украинского кризиса

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

The EU position regarding Ukraine’s not signing the Association Agreement in 2013 as a precursor to the Ukrainian crisis
Stanowisko UE w sprawie niepodpisywania przez Ukrainę układu o stowarzyszeniu w 2013 r. jako przyczyna kryzysu ukraińskiego

Abstract

It took the European Union several years to negotiate the Association Agreement with Ukraine, the signing of which was planned for November 2013. Although the Agreement might have had an adverse impact on the Ukrainian economy and society, the government pursued European integration and did not stress these aspects. The Europe-oriented standpoint of President Victor Yanukovych secured support from the majority of Ukrainians. The refusal to sign the Association Agreement triggered social outrage, a sentiment encouraged by the European Union (which was interested in bringing Ukraine into the EU’s sphere of influence). In this way, harsh criticism from the EU of Ukraine’s failure to sign the Agreement became the precursor to the Ukrainian crisis which subsequently ensued.
Przez kilka lat Unia Europejska negocjowała z Ukrainą w sprawie Umowy stowarzyszeniowej, a podpisanie dokumentu było zaplanowane na listopad 2013 r. Co prawda, Umowa groziła negatywnymi konsekwencjami dla ukraińskiej gospodarki i sfery społecznej, jednak rząd, biorąc pod uwagę wytyczony kierunek na integrację europejską, nie akcentował tychże aspektów. Proeuropejskie stanowisko W. Janukowicza dawało mu poparcie większości Ukraińców. Odmowa podpisania Umowy spowodowała oburzenie ludności, a nastroje te zostały wsparte przez Unię Europejską (zainteresowaną włączeniem Ukrainy do swej strefy wpływów). W ten oto sposób, ostra krytyka ze strony UE decyzji Ukrainy o niepodpisaniu Umowy, stała się warunkiem wstępnym dla późniejszego kryzysu na Ukrainie.
В течение нескольких лет Европейский союз вел переговоры с Украи- ной относительно Соглашения об ассоциации и подписание документа планиро- валось на ноябрь 2013 года. Соглашение угрожало негативными последствиями для экономики и социальной сферы Украины, но правительство, руководству- ясь политикой европейской интеграции, не обращало внимания на эти аспекты. Проевропейская позиция В. Януковича давала ему поддержку большинства ук- раинцев. Отказ от подписания Соглашения вызвал негодование среди населе- ния, что вполне естественно было поддержано Европейским союзом, который был заинтересован в участии Украины в его сфере влияния. Однако жесткая критика неподписания В. Януковичем Соглашения об ассоциации со стороны ЕС стала предпосылкой для украинского кризиса.

Description

Sponsor

Keywords

Association Agreement, European integration, Ukrainian crisis, Euro- Maidan, umowa stowarzyszeniowa, integracja europejska, kryzys ukraiński, Euromajdan

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2018, s. 171-191.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego