Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

From mission to personnel strategy at the library. Theoretical study

Abstract

Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin) zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.
The article attempts to approach the issues related to the concept of strategic management of human resources at the library as one of the newest and dynamically evolving areas of the theory and practice of personnel management in an organization. The concept combines the models of the traditional human resources management with strategic management. The starting point for strategic management in libraries is a formulation of the mission on which further strategy is worked out. Individual functional strategies, including personnel strategy, are then indicated within the adopted general strategy of a library. The article discusses the concept and the types of strategies to be involved in human resources management, as well as relevant sub-strategies derived from particular functions (sub-fields in management of human resources). Mutual correlations between the personnel strategy and the general strategy of an organization are presented focusing on their integral unity. Main instigators and actual architects of the management strategy within a library structure are indicated. The author emphasizes the significance of the preparation of the personnel strategy in the achievement of strategic goals in a library.

Description

Sponsor

Keywords

Misja biblioteki, Library mission, Polityka personalna, Personnel policy, Strategia biblioteki, Library strategy, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategic management of human resources, Strategia personalna, Personnel strategy, Substrategie personalne, Personnel sub-strategies

Citation

Biblioteka, nr 14 (23), 2010, s. 119-136

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego