Polityka antykryzysowa Unii Europejskiej w obliczu pandemii SARS CoV-2 w obszarze zdrowia publicznego w 2020 roku. W poszukiwaniu rozwiązań funkcjonalnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The anti-crisis policy of the European Union in the face of a pandemic SARS CoV-2 in the area of public health in 2020. In search of functional solutions

Abstract

Kryzys pandemiczny postawił przed Unią Europejką zupełnie nowe wyzwania. Pojawiło się pytanie o to jaka powinna być właściwa reakcja na zagrożenie dotyczące życia i zdrowia Europejczyków. Na jakim poziomie powinny być podejmowane strategiczne działania: europejskim czy krajowym. Wraz z rozwojem pandemii, jej transgranicznym i bezprecedensowym charakterem pojawiło się jednak wyczekiwanie działań ze strony instytucji unijnych. W artykule ukazano reakcję Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego na kryzys pandemiczny w pierwszym roku pandemii. W oparciu o analizę dokumentów unijnych przedstawiono główne kierunki proponowanych działań. Ukazano w jaki sposób poszukiwano rozwiązań funkcjonalnych w trakcie realizacji działań antykryzysowych. Dodatkowo przedstawiono w jaki sposób pandemia miała wpływ na rozwój unijnej polityki zdrowotnej (np. EU4Health czy strategię farmaceutyczną).
The pandemic crisis has created completely new challenges for the European Union. The question has arisen as to what should be the appropriate response to a threat to the life and health of Europeans. At which level should strategic action be taken: European or national. However, with the development of the pandemic, its cross-border and unprecedented nature, many citizens started to expect action from the EU institutions. This paper presents the public health response of the European Union to the pandemic crisis in the first year of the pandemic. It presents the main directions of proposed actions, based on the analysis of EU documents. It shows how functional solutions were sought during the implementation of anti-crisis actions. Additionally, it presents how the pandemic has influenced the development of EU health policy (e.g. EU4Health or pharmaceutical strategy).

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, kryzys, covid 19, zdrowie publiczne, funkcjonalizm, European Union, crisis, covid 19, public health, functionalism

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 181-194.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego