Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Supervision over the functioning of fur farms in Poland

Abstract

W artykule porównano dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli, która przeprowadziła kontrole organów państwowych zobligowane do wykonywania nadzoru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt. Wnioski przedstawione przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazały, że nadzór nad funkcjonowaniem owych ferm nie jest wystarczająco skuteczny i pozostawia wiele wątpliwości co do działalności organów państwowych. W przytaczanych raportach została opisana niestabilna sytuacja polskich organów kontroli, która stawia pod znakiem zapytania nie tylko działalność wymienionych organów, ale także kondycję całej struktury administracyjnej i kontrolnej. Ponadto wnioski zawarte w raportach wykazały, że podmioty uzyskujące zgodę na prowadzenie danych instalacji środowiskowych nie zawsze spełniają wymogi związane z ochroną środowiska, bowiem dokonują niekorzystnego podziału instalacji. Rozwój nowoczesnego rolnictwa i jego intensyfikacja może powodować szereg zagrożeń środowiskowych, głównie dla mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ferm utrzymujących zwierzęta. Przemysłowa hodowla zwierząt nie jest obojętna dla jakości i warunków życia ludzi mieszkających w bliskim sąsiedztwie ferm za sprawą uciążliwych odorów oraz zanieczyszczeń wód, w tym w wyniku przenawożenia gleb, prowadzących do zagrożeń chemicznych i mikrobiologicznych. Skutkiem występujących uciążliwości są protesty lokalnych społeczeństw. Brak odpowiedniego nadzoru zagraża również rodzimym gatunkom zwierząt, wyniszczając zwłaszcza ptaki i niektóre ssaki.
The article compares two reports of the Supreme Audit Office, which has performed controls of state authorities obliged to supervise the functioning of fur farms. The conclusions presented by the Supreme Audit Office have confirmed suspicions that the supervision over these farms is not effective enough and leaves many doubts about the actions of state authorities. Cited reports clearly present an unstable situation of Polish controlling authorities. It is noteworthy in such a way, that it uncovers incompetence and irregularities of mentioned entities. It questions the current situation not only in the mentioned bodies, but also in the entire administrative and control structure. Additionally, the conclusions of the reports also state that entities obtaining authorization to run given environmental installations still have a possibility of avoiding the requirements concerning environmental protection by carrying out unfavorable divisions of these installations. Development and intensification of modern agriculture can cause a number of environmental risks, especially to people living in the immediate vicinity of farms. Industrial animal husbandry has a negative impact on the quality of life and living conditions nearby, due to foul odors and water contamination, including pollution caused by excessive fertilization that leads to chemical and microbiological hazards. These occurring inconveniences cause protests in local communities. The lack of adequate supervision also poses a threat to native species of animals, which may lead to extinction, especially among birds and certain mammals.

Description

Sponsor

Keywords

fermy zwierząt futerkowych, fur farms, nadzór, supervision, ochrona środowiska, environmental protection

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 51-68.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego