Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie z uwzględnieniem nowej regulacji art. 387(1) Kodeksu cywilnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

The transfer of ownership of real estate for security taking into account the article 387(1) of the Civil Code

Abstract

Celem artykułu jest przeanalizowanie instytucji przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie oraz nowej regulacji kodeksu cywilnego. Poddano analizie dopuszczalność, formę i konstrukcję umowy. Badanie objęło prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności przejście własności i zaspokojenie wierzytelności. Przedstawiono wybrane kontrowersyjne problemy podnoszone w doktrynie i orzecznictwie, m.in. obejście prawa przy przenoszeniu własności. Analizowany jest kształt, cel i skutki nowej regulacji w Kodeksie cywilnym. Opisane zostały przesłanki nieważności umowy wprowadzone nowelizacją.
The aim of article is to analyze the institution of the transfer of ownership of immovable property for security and the new provision in the Polish Civil Code. The paper analyses admissibility, form and construction of the contract. Research contains rights and obligations of the parties in particular transfer of ownership and satisfying claims. It also shows selected controversial issues raised in doctrine and judicature, inter alia circumvention of the law when transferring the ownership. New regulation in the Civil Code, its form, aim and effects are also under analysis. The article contains description of grounds for voidness of the contract introduced by the amendment.

Description

Sponsor

Keywords

przewłaszczenie na zabezpieczenie, nieruchomości, nowelizacja kodeksu cywilnego, nieważność, zabezpieczenie wierzytelności, transfer of ownership for security, immovable property, amendment of the civil code, voidness, securing debts

Citation

Zeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 103-120.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego