Niezrealizowane projekty twierdzy w Stargardzie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Title alternative

Abstract

W Stargardzie zachowane są pozostałości fortyfikacji średniowiecznych i wczesnonowożytnych wzniesione między XIII a XVI w. i zmodernizowane w trakcie wojny trzydziestoletniej. Po jej zakończeniu inżynierowie brandenbursko-pruscy sporządzili trzy projekty modernizacji fortyfikacji. Najciekawszy zakładał przekształcenie Stargardu w regularną, obszerną twierdzę. W tym projekcie widać rozwiązania charakterystyczne dla fortyfikacji zachodnioeuropejskich (francuskich i niderlandzkich) z 2. połowy XVII i początków XVIII w. Jego autorem mógł być jeden z hugenockich inżynierów w służbie pruskiej.
Remains of medieval and early modern fortifications in Stargard erected between the 13th and the 16th centuries and modernised during the Thirty Years’ War survived down to out times. After the war ended Branderburg and Prussian engineers drawn three plans for the modernisation of fortifications. The most interesting one envisaged the transformation of Stargard into a regular, spacious stronghold. The plan displays solutions characteristic of West European fortifications (French and Dutch) from the second half of the 17th and the beginning of the 18th century. Its author might have been one of Huguenot engineers in Prussian service.

Description

Sponsor

Keywords

Prusy, Stargard, hugenoci, architektura obronna, fortyfikacja stała, fortyfikacja staropruska, twierdza, Prussia, Stargard, Huguenots, defence architecture, permanent fortification, old Prussian fortification, stronghold

Citation

Stargardia X (2015), 281-295

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego