Program TACIS w Federacji Rosyjskiej – uwarunkowania wdrażania, mechanizm instytucjonalny, efektywność

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

The TACIS program in the Russian Federation

Abstract

Głównym tematem niniejszej pracy jest wsparcie Unii Europejskiej dla Rosji w ramach programu TACIS. Było ono długofalowe i miało kształt programu celowego. Program pomocy technicznej trwał od 1991 po 2006 rok i stanowił bardzo ważną platformę współpracy w zakresie ekonomicznym, politycznym oraz socjalnym pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Wnikliwe badania przeprowadzone w zakresie współpracy rosyjsko-unijnej w ramach TACIS ukazały, że bez względu na pewne trudności w procesie realizacji niektórych projektów program śmiało można uznać za pozytywny przykład współpracy na podstawie wzajemnie korzystnego partnerstwa. Dzięki programowi, z jednej strony Unia Europejska otworzyła sobie dostęp do trudnodostępnego rynku rosyjskiego, z drugiej strony Rosja uzyskała znaczne środki materialne i doświadczenie w realizacji podobnych inicjatyw. W 2007 roku europejski program TACIS realizowany w FR został zastąpiony Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa, a FR uzyskała status partnera strategicznego Unii Europejskiej. W ramach danej pracy został opracowany profil głównych zasad funkcjonowania i realizacji programu TACIS na terytorium Federacji Rosyjskiej w latach 1990–2006. Także zostały poruszone kwestie związane z podstawami prawnymi, z procesem programowania i procedurą wyboru projektów. W ramach badań nad tematem na podstawie wybranego materiału źródłowego dokonano oceny efektywności programu i perspektywy wykorzystania zdobytego doświadczenia w przyszłości.
The primary topic of this paper concerns the matter of the European Union’s aid to Russia, offered under the TACIS program. This long-term special program of technical aid spanned the period from 1991 to 2006, providing a highly important platform for economic, political and social cooperation between Russia and the EU. A thorough examination of the Russian-EU cooperation within the framework of TACIS has shown that, despite certain difficulties in the implementation of several projects, the program can certainly be considered a successful example of cooperation based on mutually beneficial partnership. On the one hand, the program enabled the European Union to find a way into the otherwise inaccessible Russian market. On the other, Russia obtained considerable financial resources and experience in the implementation of such initiatives. After the transition from the TACIS program to the European Neighborhood and Partnership Instrument in 2007, Russia was eventually given the status of EU strategic partner. This paper examines the main principles of the functioning of the TACIS program and its implementation in the Russian Federation in 1990–2006. It also touches upon the matter of legal foundations, programming process and the selection of projects. On the basis of selected sources, this study also assesses the program’s efficiency and future prospects for using the experience gathered there.

Description

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, TACIS, programy pomocowe UE

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 7/2013, s. 329-346.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego