Ludzie, przestrzeń i przedmioty w instytucji totalnej. Codzienność w hitlerowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

People, space and things in a total institution. Everyday life in the Nazi concentration camp at Majdanek

Abstract

Podstawowym celem dysertacji jest usystematyzowanie i rozwinięcie Goffmanowskiej koncepcji instytucji totalnych, w której kanadyjski badacz pozostawił wiele niedopowiedzeń oraz zbyt mało uwagi poświęcił znaczeniu materialności i miejscu przedmiotów w jej funkcjonowaniu. Rozważania skupiają się na przypadku obozu koncentracyjnego jako jednego z wyróżnionych przez Goffmana typów instytucji totalnej. Badanie dotyczy nie tylko okresu, w którym formalnie funkcjonowały obozy koncentracyjne, ale wykracza poza ich fizyczne trwanie. Z wyborem obozu koncentracyjnego jako przykładu instytucji totalnej wiąże się drugi cel, czyli próba rozwinięcia teoretycznego potencjału socjologii przedmiotów. Zależało mi na skonfrontowaniu jej ustaleń z sytuacją odmienną od jej tradycyjnego kontekstu badawczego, tj. skrajnie zdeprywowanego pod względem materialnym życia społecznego w obozie koncentracyjnym. Tego typu odwrócenie perspektywy rodzi nowe problemy, ale również dostarcza wyjaśnień i poszerza horyzont teoretyczny socjologii przedmiotów. Trzeci, nie mniej ważny cel dysertacji, to poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu obozów koncentracyjnych i samego mechanizmu Zagłady, rozważanych nie tylko z perspektywy działania instytucji, ale również pomijanych w badaniach, indywidualnych, codziennych aktywności jej aktorów zakotwiczonych w wielu mikroświatach społecznych.
Main purpose of the dissertation is to systematize and develop the concept of Erving Goffman's total institution in which the Canadian researcher has left many gaps and paid too little attention to the role of material objects in total institutions. Project considerations are devoted to the concentration camp as one of the types of total institutions. The study concern is not only the period in which concentration camps formally operated, but it extends beyond their physical endurance. The choice of the concentration camp as an example of a total institution is related to the second objective, which is an attempt to develop a theoretical potential of sociology of things. I confront its findings and legacy with a situation different from its conventional research context, i.e. social life in a concentration camp which is extremely deprived in terms of material conditions. This perspective raises new problems, but also provides explanations and broadens the theoretical horizon of sociology of things. The third, equally important goal of the dissertation is to widen the knowledge on concentration camps and the Holocaust mechanisms, considered not only from the perspective of the institution which manages material culture settings, but also those overlooked in studies, i.e. individual daily activities of its actors which are anchored in many micro social worlds.

Description

Wydział Nauk Społecznych

Sponsor

Keywords

Instytucja totalna, materialność, socjologia przedmiotów, obóz koncentracyjny, Majdanek, Total institution, materiality, sociology of things, concentration camp

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego