Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Trends in the local government debt management in Poland on the basis of long-term financial forecasts of local government units

Abstract

Znaczący w ostatnich latach wzrost zadłużenia polskich samorządów spowodował, że zarządzanie długiem stało się niezwykle istotnym elementem zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Niezbędnym w tym procesie narzędziem jest obowiązkowa od 2010 r. wieloletnia prognoza finansowa. Począwszy od 2013 r., jednostki zobligowane zostały dodatkowo do raportowania w ujednoliconej formie swoich prognoz, które ostatecznie zostały zebrane i upublicznione w zbiorczym zestawieniu przez Ministerstwo Finansów. Dane te umożliwiły po raz pierwszy zbadanie tendencji w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce. W niniejszym artykule zbadano najważniejsze przejawy tego procesu, które zostały odzwierciedlone w planach finansowych jednostek. Przeanalizowano w szczególności wielkość planowanego zadłużenia oraz jego obsługę (w ujęciu bezwzględnym, jak i w relacji do dochodów jednostek), wskazano także na rozplanowanie spłaty długu w czasie oraz na wysokość jego kosztów.
***The considerable growth of Polish local government debt observed recently has resulted in the increasing importance of debt management as part of the overall financial management in local government units. An essential tool in this process is the long-term financial forecast, mandatory since 2010. In 2013 local governments were also obliged to report, in a standardised form, their forecasts, and the first aggregated data have already been published by the Ministry of Finance. Thus, for the first time, trends in the local government debt management in Poland could be analysed. This paper examines the main features of this process as reflected in local governments’ financial plans. In particular, the size of the planned debt and its service has been analysed in absolute terms and in relation to the units’ income, followed by an analysis of debt repayment schedules and the cost of the debt.

Description

Sponsor

Keywords

zarządzanie długiem, dług samorządowy, prognozowanie finansowe, debt management, local government debt, financial forecasting

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s. 175-193

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego