Wypływy wód podziemnych w południowej części dorzecza Parsęty

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Title alternative

Abstract

Istotnymi elementami systemu hydrograficznego południowej części dorzecza Parsęty są naturalne wypływy wód podziemnych występujące w postaci źródeł, wycieków linijnych i powierzchniowych, młak lub zgrupowań wypływów tworzących obszary źródliskowe i wypływy linijne. Strefy wypływów wód stanowią ważne obszary inicjacji sieci rzecznej. Na charakter naturalnego drenażu wód podziemnych, na jego formę i wydajność ma wpływ naprzemianległe ułożenie utworów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, nieciągłość warstw wodonośnych, ich zmienna miąższość i zróżnicowana młodoglacjalna rzeźba terenu. W południowej części dorzecza Parsęty zinwentaryzowano 117 naturalnych wypływów wód podziemnych, wśród których przeważają wypływy o bardzo małej wydajności < 1 dm3s–1 (43,6%), podczas gdy tylko 9 wypływów (7,7%) ma wydajność powyżej 10 dm3s–1. Wysokie wartości wydajności zanotowano w obszarach źródliskowych, wypływach linijnych i młakach zlokalizowanych u podnóża zboczy rynien subglacjalnych, w obrębie dolin i równin odpływu wód roztopowych włączonych w sieć dolinną Parsęty i Dębnicy.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006, s. 101-118

ISBN

978-83-7063-496-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego