Biblioteka mojego wieku – czyli jaka?

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The library of this century - the question is what kind of the library?

Abstract

Współczesne biblioteki początku XXI wieku cechuje duża zmienność przypisywanych im ról i funkcji. Od bibliotekarzy oczekuje się ich antycypacji, w celu właściwego przygotowania bibliotek i personelu bibliotecznego do ich podjęcia i zrealizowania zgodnego z oczekiwaniami użytkowników. Artykuł stanowi próbę zebrania najważniejszych z obecnie już dokonanych zmian oraz wskazania tych zakresów działań bibliotek naukowych, publicznych i w mniejszym zakresie szkolnych, w których zmiany będą następowały ze szczególnym natężeniem. Omówione zostały zarówno przewidywane role i zadania w zakresie organizacji zasobu i dostępu do niego, budowy własnych zasobów elektronicznych, ich opracowania, przestrzeni bibliotecznej, podejmowanych zadań dziś jeszcze nie uznawanych za typowo biblioteczne, jak i uznane przez autora za najważniejsze – zmiany w zakresie obsługi użytkowników, szkoleń, informacji, edukacji, upowszechniania nauki. Dotychczasowe, jak i te nowe, funkcje winny według autora zostać w jeszcze większym stopniu podporządkowane faktycznym, ale i potencjalnym, użytkownikom biblioteki. Winno to skutkować uczynieniem biblioteki „miejscem spotkań”, z przestrzenią społeczną o nowych funkcjach, realizującą obok potrzeb biblioteczno-informacyjnych, potrzeby kulturalne, edukacyjne, społeczne, artystyczne społeczności lokalnej, w sieciowej współpracy i powiązaniu z innymi bibliotekami i instytucjami nauki, oświaty i kultury. Poruszony został także problem zmian w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, bez realizacji których trudno myśleć o przekształceniu biblioteki i jej funkcji w prognozowanych kierunkach.
Contemporary libraries of the twenty-first century are characterized by a marked fluctuation of roles and functions commonly ascribed to them. Librarians are expected to be capable of anticipating them and addressing them appropriately in order to satisfy the requirements set up by users. This article is an attempt to discuss the most important changes that have hitherto been done and to indicate those areas of the activity of research, academic, public and, to a lesser degree, school libraries in which those changes will be particularly pronounced. Anticipated roles and tasks within the management and access to resources, building up own electronic resources and their processing, library space, embarking on tasks hitherto not regarded as strictly ''library" tasks as well as the most important changes in the author's view such as those to be introduced in user services, in-service trainings, education and propagation of knowledge are discussed in the article. The author believes that the new functions, on par with those already existing, should be subjected to actual users, but also to potential ones, even deeper than before. This should effect in creating the library environment as a ''meeting place", some kind of a social space to perform entirely new functions superimposed onto traditional ones in the library information. The new functions will include performing new cultural, educational, social, artistic and communal tasks carried out with a co-operation with other libraries, scientific, educational and cultural instructions. Additionally, the problem of changes in work force management, so vital in the supposed and anticipated transformation of the library and its functions, is evaluated and discussed.

Description

Sponsor

Keywords

biblioteka (jako) organizacja, library (as an) organization, przestrzeń biblioteczna, library space, personel biblioteki, library staff, użytkownicy biblioteki, library users, nowe usługi biblioteczne, new library services

Citation

Biblioteka nr 11 (20), 2007, str. 63-84.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego