Różnice kulturowe w postawach rodziców wobec trudności w uczeniu się ich dzieci w Izraelu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Cultural differences in Parental Attitudes towards the learning disabilities of their children in Israel
הבדלים תרבותיים בעמדות הורים כלפי לקות הלמידה של ילדם בישראל

Abstract

Poprzez sprawdzenie wpływu różnic kulturowych na postawy i radzenie sobie rodziców z czterech grup etnicznych (rodowici Izraelczycy, mieszkańcy krajów byłego ZSRR, Etiopczycy, muzułmanie) z trudnościami w przyswajaniu wiedzy przez ich dzieci – syndrom LD (learning disability), badania koncentrują się na czynnikach, które stymulują lub utrudniają skuteczną komunikację pomiędzy rodzicami a systemem szkolnictwa w Izraelu. Pytania badawcze: Czy znajdziemy różnice pomiędzy czterema grupami etnicznymi rodziców dzieci z LD, w odniesieniu do wymiarów kulturowych, postaw i radzenia sobie z problemem LD u ich dzieci. Teoria czterech wymiarów kulturowych Hofstede'a była tutaj podstawowym modelem teoretycznym. Metoda: Badania jakościowe, na próbie kuli śnieżnej. Przeprowadzono 18 wywiadów pogłębionych. Wyniki wskazują, że różnice pomiędzy czterema grupami etnicznymi i czterema wymiarami kulturowymi można podzielić na dwie główne grupy: 1. Rodowici Izraelczycy, mieszkańcy krajów byłego ZSRR., 2. Etiopczycy i muzułmanie. Istotne były różnice w zakresie gotowości do podzielenia się swoimi obawami, chęci zasięgnięcia porady u specjalistów, chęci udziału w grupie wsparcia oraz w kwestii zaangażowania męża i radzenia sobie z LD. Wniosek: Wszelkie działania dotyczące różnic kulturowych należy podejmować zgodnie z kulturą pochodzenia rodziców. Rodzice dzieci z LD nie powinni być traktowani jako jedna jednostka i powinniśmy dostosować właściwy sposób współpracy oparty na kulturze, właściwym podejściu i metodach radzenia sobie z tym problemem. Wkład w badania naukowe: Zapewnienie nowego zasobu wiedzy w dziedzinie oświaty, podniesienie świadomości w zakresie aspektów socjologicznych jako części procesu decyzyjnego, stworzenie modelu jako podstawy do podejmowania działań, zaproponowanie wartości dodanej dla poprawy dialogu pomiędzy ustawodawcami a przedstawicielami środowiska oświaty, wniesienie wkładu w dziedzinę badań naukowych poprzez przedstawienie istotnych wyników z implikacjami dla innych dziedzin
Abstract in English: The research focus on the factors that promote or hinder effective communication between parents and the education system in Israel, by checking the effect of the cultural differences, on the attitudes and coping of parents from four ethnic groups (Sabra, Former USSR, Ethiopia, Muslim) towards their child's learning disabilities (L.D). Research questions: Will we find differences between the four ethnic groups of the L.D children's parents, in relation to cultural dimensions, Attitudes and Coping with their children's L.D. Hofstede's four cultural dimensions theory was the basic theoretical model. Method: Qualitative research, using snowball sample, 18 in depth interviews were done. Results indicated that the differences between the four ethnic groups and the four cultural dimensions can be gathered to two main groups. 1: Sabras and former USSR. 2: Ethiopians and Muslims. The differences were salient in: Willingness to share their concern. Consultation with professional figures, participating in support group, husband's involvement and coping with LD. Conclusion: Cultural gaps must be dealt with in accordance with the culture from which the parents arrive. The parents of children with LD should not be treated as one unit and we should adapt the correct way of cooperation based on culture, attitudes and coping methods. Research contributions: Providing a new body of knowledge to the field of education; Raising awareness to sociological aspects as part of decision making; Creating a model as a basis for intervention; Offering added value for improving the discourse between policy makers and educational practitioners.; Contributing to the field of academic research by presenting significant results with implications for other fields.

Description

Wydział Socjologii

Sponsor

Keywords

różnorodność kulturowa, culture diversity, socjologia, sociology, rodzice, parents, niepełnosprawność edukacyjna, Learning Disability, postawy, attitudes, radzenie sobie, coping, edukacja specjalna, special-education, grupy etniczne, Izrael, ethnic groups, Israel, ישראל, קבוצות אתניות, חינוך מיוחד, התמודדות, עמדות, לקות למידה, הורות, סוציולוגיה, שונות תרבותית

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego