Międzynarodowe organizacje radykalnej lewicy wobec Unii Europejskiej. Analiza wybranych przykładów w kontekście pandemii SARS-CoV-2

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

International organizations of the radical left towards the European Union. Analysis of selected examples in the context of SARS-CoV-2 pandemic

Abstract

Przedmiotem artykułu jest analiza dokumentów programowych i publicystyki trzech ruchów i nurtów radykalnie lewicowych, które były reprezentowane przez takie organizacje międzynarodowe, jak: the Initiative of Communist and Workers’ Parties in order to study and elaborate European issues and to coordinate their activity (CWPE), the International Socialist Alternative (ISA) i the International Socialist Tendency (IST). W każdej z wymienionych organizacji aktywne były również polskie partie i grupy polityczne. Celem artykułu jest określenie przyczyn i treści krytyki Unii Europejskiej przez wymienione organizacje, wskazanie podobieństw i różnic między nimi, a także określenie różnic pomiędzy krytyką integracji europejskiej dokonaną przez ruchy radykalnej lewicy oraz ruch anarchistyczny i ruchy radykalnie nacjonalistyczne. Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem krytyki działań elit Unii Europejskiej i rządów państw europejskich w zwalczaniu pandemii SARS-CoV-2.
The subject of the article is the analysis of program documents and journalism of three radical leftist movements and currents, which were represented by such international organizations as: the Initiative of Communist and Workers’ Parties in order to study and elaborate European issues and to coordinate their activity (CWPE), the International Socialist Alternative (ISA) and the International Socialist Tendency (IST). Polish parties and political groups were also active in each of the aforementioned organizations. The aim of the article is to define the reasons and content of the criticism of the European Union by the aforementioned organizations, to indicate the similarities and differences between them, as well as to define the differences between the criticism of European integration made by the radical left, anarchist and radically nationalist movements. The analysis was conducted taking into account the criticism of the actions of the European Union elites and European governments in combating the SARS-CoV-2 pandemic.

Description

Sponsor

Keywords

radykalna lewica, Unia Europejska, integracja europejska, nacjonalizm, anarchizm, pandemia, radical left, European Union, European integration, nationalism, anarchism, pandemic

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 15/2021, s. 169-180.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego