OCENA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ PORTFELA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

ESTIMATION OF THE VALUE AT RISK OF THE INVESTMENT FUNDS PORTFOLIO

Abstract

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu wartości zagrożonej oraz wybranej metody jej szacowania. Określenie możliwej straty, którą można ponieść ze względu na zmiany cen rynkowych instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu inwestycyjnym, przy określonym poziomie tolerancji i w określonym czasie, jest bardzo ważne dla instytucji rynku finansowego. Rozważania podzielono na pięć części. Pierwsza część pracy zawiera definicję oraz klasyfikację ryzyka. Druga przedstawia koncepcję wartości zagrożonej. W trzeciej zaprezentowany został dwuwymiarowy model diagonalny BEKK oraz sposób wyznaczenia wartości zagrożonej na podstawie uzyskanych prognoz warunkowej średniej, wariancji oraz kowariancji. Część czwarta jest poświęcona metodom oceny jakości oszacowanej wartości zagrożonej i jej jednodniowych prognoz. W ostatniej części zamieszczono rezultaty przeprowadzonego oszacowania wartości zagrożonej portfela składającego się z dwóch wybranych, polskich akcyjnych funduszy inwestycyjnych.
*The paper is focused on the issue of the Value at Risk and the chosen method of its estimation. Identification of a possible loss that may be incurred due to the changes in the market prices of financial instruments in a given investment portfolio, taking account for a certain tolerance level at a particular time, is of vital importance to the financial market. The paper is divided into five parts. The first part contains the definition and classification of risk. The second part presents the concept of Value at Risk. The third part shows the two-dimensional diagonal model BEKK and a method of estimating the VaR based on the forecasts of conditional mean, variance and covariance. The fourth section reviews the methods of assessing the quality of Value at Risk and its one-day-ahead forecast. The final last part includes the results of the estimation of Value at Risk of two-component portfolio consisting of two selected Polish joint stock investment funds.

Description

Sponsor

Keywords

Wartość zagrożona portfela, Value at Risk, Dwuwymiarowy model GARCH, DiagBEKK model

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 195-209

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego