United States security cooperation with Kenya in the second decade of the 21st century

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Współpraca Stanów Zjednoczonych z Kenią w obszarze bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku

Abstract

The subject of the paper is the cooperation of the United States with Kenya in the area of security in the second decade of the 21st century. The introduction contains the methodological assumptions of the paper and a synthetic historical background. The first section of the paper covers the theoretical framework. The second section outlines the increase of the United States’ strategic involvement in Africa, including East Africa, in the 21st century. The third section discusses the joint efforts of the US and Kenya in combating terrorism and piracy. The fourth section is devoted to US training and development assistance for the Kenyan security sector. The considerations are carried out within the framework of the postcolonial current of the theory of international relations. During the research, the method of analyzing text sources was used. The main thesis of the paper assumes that although Africa, including Kenya, was not a particularly important area of strategic interest of the United States, these countries had significant common security interests and undertook cooperation to implement them. First of all, it concerned counteracting international terrorism, but also the general stabilization of East Africa. In the future, the importance of East Africa in American politics might systematically increase, both in the area of economy and security, which will entail further strengthening of cooperation between the US and Kenya.
Tematem artykułu jest współpraca Stanów Zjednoczonych z Kenią w obszarze bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku. We wprowadzeniu przedstawiono założenia metodologiczne artykułu oraz syntetyczne tło historyczne. Pierwsza część artykułu obejmuje ramy teoretyczne. Druga część przedstawia wzrost strategicznego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Afryce, w tym w Afryce Wschodniej, w XXI wieku. W trzeciej części omówiono wspólne wysiłki Stanów Zjednoczonych i Kenii w walce z terroryzmem i piractwem. Czwarta część poświęcona jest szkoleniom i pomocy rozwojowej dla kenijskiego sektora bezpieczeństwa. Rozważania prowadzone są w ramach postkolonialnego nurtu teorii stosunków międzynarodowych. Podczas badań skorzystano z metody analizy źródeł tekstowych. Główna teza artykułu zakłada, że chociaż Afryka, w tym Kenia, nie były szczególnie ważnymi obszarami strategicznego zainteresowania Stanów Zjednoczonych, to kraje te miały istotne wspólne interesy bezpieczeństwa i podejmowały współpracę w celu ich realizacji. Przede wszystkim dotyczyło to przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi, ale także ogólnej stabilizacji Afryki Wschodniej. W przyszłości znaczenie Afryki Wschodniej w polityce amerykańskiej powinno systematycznie rosnąć, zarówno w sferze gospodarczej, jak i bezpieczeństwa, co pociągnie za sobą dalsze zacieśnianie współpracy między USA a Kenią.

Description

Sponsor

Keywords

United States, Kenya, security, terrorism, development assistance, Stany Zjednoczone, Kenia, bezpieczeństwo, terroryzm, pomoc rozwojowa

Citation

Przegląd Politologiczny 2021, nr 2, s. 5-16.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego