WARTOŚĆ RELACJI WŁADZE SAMORZĄDOWE – KLASA KREATYWNA. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

VALUE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CREATIVE CLASS AND LOCAL AUTHORITIES: EMPIRICAL VERIFICATION OF THE MODEL

Abstract

Badania nad klasą kreatywną i jej znaczeniem dla rozwoju regionalnego są w centrum zainteresowania takich badaczy, jak R. Florida, A. Zolli i C. Landry. W polskiej literaturze zagadnienie to poruszane jest relatywnie rzadko. Grupa osób wykonujących zawody twórcze jest „motorem” stymulującym wzrost gospodarczy poprzez tworzenie nowych form w postaci innowacyjnych rozwiązań, kreowanie produktów i usług. Celem niniejszego artykułu jest empiryczna weryfikacja modelu wartości relacji władze samorządowe – klasa kreatywna. Główną techniką badawczą był wywiad telefoniczny ze standaryzowanym kwestionariuszem. Badania przeprowadzono w ramach grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012.
***Research into the creative class and its importance for regional development are the focus of interest of a number of researchers including R. Florida, A. Zolli, or C. Landry. In Polish literature this issue is discussed relatively rarely. And yet, those who perform creative professions are, by creating new forms in terms of innovative solutions, products and services, the ‘driving force’ that stimulates the economic growth. The purpose of this paper is an empirical verification of the model that presents the value of the relationship between local authorities and the creative class. The main research technique used in the study was a telephone interview using a standardised questionnaire. The research was carried out between 2010 and 2012 under a grant by the Ministry of Science and Higher Education.

Description

Sponsor

Keywords

klasa kreatywna,, region,, rozwój,, wartość relacji, creative class,, region,, development,, relationship value

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 4, s. 163-180

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego