Od Waszyngtonu do Osaki. Zagadnienie cyfryzacji w agendzie Grupy Dwudziestu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

From Washington to Osaka. Digitalization in the G20 Agenda

Abstract

Głównym celem niniejszego artykułu jest empiryczna analiza znaczenia problematyki cyfryzacji w agendzie Grupy Dwudziestu (G20). Punktem wyjścia jest oparta na ilościowej i jakościowej analizie treści dokumentów i rozmowach z ekspertami obserwacja, zgodnie z którą problematyka ta – początkowo towarzysząca zagadnieniom gospodarczym i traktowana marginalnie przez G20 – zyskała na znaczeniu podczas prezydencji w Grupie sprawowanej przez Chiny (2016) i Niemcy (2017). Emancypując się spod kurateli ekonomii cyfryzacja stała się w latach 2016–2019 priorytetem w międzypaństwowej przestrzeni deliberacyjnej i podstawą promowanej przez G20 wizji „świata połączonego”, opartego na przyjęciu szerokiego podejścia do przeobrażeń w cyberprzestrzeni i pozwalającego na powiązanie zagadnień ekonomicznych i finansowych z polityką rozwojową, bezpieczeństwem oraz ochroną praw obywatelskich.
This article’s main purpose is to empirically analyze the importance of digitalization in the agenda of the Group of Twenty (G20). The starting point is observation based on quantitative and qualitative analysis of documents and interviews with experts, according to which this issue – initially bound to the economic domain and treated marginally by the G20 – gained importance during the presidency of the Group held by China (2016) and Germany (2017). By breaking off from tutelage of economics between 2016 and 2019, digitalization became a priority in the interstate deliberation space and basis for the vision of “interconnected world” promoted by the G20, based on adopting a broad approach to transformations in cyberspace and allowing for linking of economic and financial issues with development policy, security, and protection of civil rights.

Description

Sponsor

Keywords

globalne zarządzanie, G20, cyfryzacja, deliberacja, gospodarka cyfrowa, global governance, G20, digitalization, deliberation, digital economy

Citation

Przegląd Politologiczny, 2023, 1, s. 65-81.

Seria

ISBN

ISSN

1426-8876

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego