Odstąpienie od umowy w Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-10-25T14:53:56Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The right to declare the contract avoided in the UN Convention on contracts for the international sale of goods

Abstract

W dniu 11 kwietnia 1980 r. we Wiedniu podpisano Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W myśl art. 1 konwencja znajduje zastosowanie do umów sprzedaży, jeżeli strony mają siedzibę w państwach, w których ją implementowano. Obowiązuje ona również, gdy normy międzynarodowego prawa prywatnego wskazują prawo sygnatariusza konwencji jako prawo właściwe. Przedmiotem pracy jest jeden ze środków ochrony prawnej, który konwencja przyznała każdej ze stron. Jest nim prawo do odstąpienia od umowy. W konwencji przewidziano możliwość wykonania tego prawa zarówno przez kupującego, jak i przez sprzedawcę. Praca spełnia następujące trzy cele. Pierwszym i niewątpliwie najważniejszym jest rekonstrukcja i wykładnia norm regulujących odstąpienie od umowy. Drugim celem jest ustalenie, czy judykatura krajów, w których konwencja obowiązuje, w sposób jednolity interpretuje prawo strony do odstąpienia od umowy. Trzecim celem pracy jest porównanie uprawnienia do odstąpienia od umowy, kształtowanego przepisami konwencji, z uprawnieniem do odstąpienia od umowy unormowanym przepisami kodeksu cywilnego. Porównanie to umożliwi ocenę, czy korzystny jest dla strony wybór konwencji jako tego aktu prawnego, który ma współregulować wiążący stronę z kontrahentem stosunek prawny.
Abstract. On 11 April 1980, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods was signed in Vienna. According to Article 1, the Vienna Convention governs the sale contracts entered into by the parties having their places of business in the countries in which it was adopted. It also applies when the provisions of private international law lead to the application of a signatory country’s domestic law. The subject matter of this dissertation is a legal remedy provided for by the Vienna Convention to each contracting party, namely, the right of contract avoidance. According to the Vienna Convention, both the buyer and the seller may exercise this right. This dissertation has three objectives. The first and undoubtedly the most important objective is to reconstruct and interpret the provisions governing contract avoidance. The second objective is to find out whether the judicial bodies of the countries which adopted the Vienna Convention construe the parties’ right to avoid the contract in a consistent manner. The third objective is to compare the right to avoid the contract as stipulated by the Vienna Convention with the right to avoid the contract as provided for by the civil law. This comparison makes it possible to assess whether the choice of the Vienna Convention as a law governing the legal relationship between the contracting parties is a favourable option.

Description

Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Sponsor

Keywords

Odstąpienie od umowy, The right of contract avoidance, Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, United Nations Convention on contracts for the international sale of goods, Środek ochrony prawnej, Legal remedy, Istotne naruszenie umowy, Fundamental breach of contract

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego