Wyłączenie odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za zachowania związane z przeciwdziałaniem pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Healthcare professionals’ exclusion of liability for counteracting the pandemic of SARS-CoV-2 virus

Abstract

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na nieustannie zmieniające się okoliczności spowodowane pandemią. Nowa sytuacja wymaga dostosowania, a także zmiany przyzwyczajeń społeczeństwa. Epidemia wpływa również na systemy prawne, zwłaszcza na prawo karne. W związku z tym nasuwają się pytania, w szczególności, w jaki sposób ustawodawstwo może zabezpieczyć przeciążoną służbę zdrowia przed potencjalną odpowiedzialnością karną. W niniejszym opracowaniu omówione zostały najbardziej dyskusyjne aspekty, z którymi może się zmierzyć personel medyczny, w szczególności odmowa udzielania świadczeń zdrowotnych, gdy lekarzowi nie zapewnia się środków ochrony indywidualnej lub konflikt obowiązków podczas leczenia. Ponadto, w artykule przedstawiono nowo wprowadzoną instytucję – klauzulę dobrego samarytanina, która w szczególnych okolicznościach zwalnia od odpowiedzialności karnej pracowników służby zdrowia określonych w ustawie, za wskazane przestępstwa. Kwestie przedstawione powyżej opierają się na bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, poglądach doktryny i orzecznictwa, a także stanowisku służb medycznych.
The article aims to point out the incessantly changing circumstances caused by the global pandemic. The new reality requires adaptation as well as changes in the habits of the society. The pandemic also impacts legal systems, particularly the criminal law. Due to this fact, fundamental questions arise, in particular, how legislation might secure the overstretched health service against presumptive criminal liability. The paper discusses the most debatable aspects that healthcare professionals might face, notably the refusal of health benefit when the doctor is not provided with personal protective equipment or conflict of the interest during medical treatment. Furthermore, the article presents the newly implemented institution – the good Samaritan clause, which exempts from criminal liability health professionals defined in the act, under special circumstances for indicated criminal offenses. The issues outlined hereinabove are based on the mandatory legal provisions, the views of the doctrine and jurisprudence as well as the stance of medical services.

Description

Sponsor

Keywords

pandemia COVID-19, prawo karne, wyłączenie odpowiedzialności karnej, konflikt dóbr prawnych, klauzula dobrego Samarytanina, COVID-19 pandemic, criminal law, exclusion of criminal liability, conflict of interests protected by law, good Samaritan clause

Citation

Zeszyt Prawniczy UAM, 2021, nr 11, s. 11-25.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego