Ocenianie realizacji kół zainteresowań IT i ewaluacja efektów

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Title alternative

The assessment of info-technological circles of interest, and evaluation of effects

Abstract

Autor przedstawia kompleksowo dedykowane strategie, praktyki i narzędzia badania jakości zajęć pozalekcyjnych oraz metodologię obserwacji, refleksji i wartościowania działań nauczycieli i uczniów na kołach zainteresowań infotechnicznych. Ponadto ukazuje sposób przeprowadzania panelowych badań efektów zajęć oraz interpretacji wyników.
The author comprehensively presents dedicated strategies, practices and tools of researching the quality of extracurricular classes, as well as the methodology of observation, reflection and evaluating teachers' and students' activities at circles of interest on info-technology. Moreover, the author indicates a way of leading panel research of the effects of the classes and a scheme of results interpretation.

Description

Sponsor

Europejski Fundusz Społeczny

Keywords

strategie oceniania, strategies of assessment, strategie ewaluacji, strategies of evaluation, obserwacja zajęć, class observation, ocenianie zajęć, class assessment, jakość zajęć, class quality, hospitacja, inspection, refleksja, reflection, wartościowanie działań, activity evaluating, ewaluacja, evaluation, SWOI

Citation

[w:] S. Ubermanowicz, K. Wawrzyniak (red.) Program nauczania-uczenia się infotechniki, tom II, ss. 248-285

ISBN

978-83-934691-6-1
978-83-934691-8-5 (tom II)
978-83-934691-9-2 (PDF)

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego