Książki/rozdziały (WSE)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 130
 • Item
  Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia – o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) Piorunek, Magdalena
  Monografia koncentruje się wokół rozważań na temat szczególnej roli nauczycieli-wychowawców, wykraczającej poza stricte dydaktyczne wymagania, na ich relacjach z uczniami, mających na celu wspieranie i pomaganie im w zmaganiu się z sytuacjami stresującymi, trudnymi, w procesach podejmowania decyzji. Działania te wymagają uważności, identyfikacji potrzeb ucznia, w kontekście znajomości jego sytuacji edukacyjnej i życiowej, mobilizacji do podjęcia działań i zastosowania zróżnicowanych strategii pomocowych, przede wszystkim opartych na efektywnej komunikacji z dziećmi i młodzieżą - wymagają rozbudowanych kompetencji społecznych, które nauczyciel-wychowawca może wykorzystać w procesach wspierania uczniów. Zawarte w monografii wyniki badań (realizowanych w różnych paradygmatach badawczych) pochodzą z wielu „podejść badawczych”. Ich wyniki posłużyły do zilustrowania (nie)wspierającej roli wychowawców klas, z uwzględnieniem ich kompetencji społecznych, diagnozowanych z perspektywy uczniowskiej i nauczycielskiej. Zadaniem tej refleksji jest przede wszystkim wskazanie na procesy pomocy i wsparcia adresowanego do uczniów, obecne w przestrzeni szkoły, które kreuje nauczyciel-wychowawca. Publikacja jest adresowana zarówno do teoretyków zajmujących się edukacją, w tym takimi subdyscyplinami pedagogiki, jak poradnictwo, pedagogika szkoły, pedeutologia, jak również do praktyków - decydentów wpływających na kształt szkoły, a przede wszystkim samych nauczycieli. The monograph considers a special role of teachers-educators that extends beyond strictly didactic activities and involves their relationships with students in which teachers support their students and help them handle stressful and difficult situations, and also facilitate decision-taking processes. To be able to meet these requirements, teachers should be mindful and know the needs of their students, whether educational or relating to their lives; they should be ready to act and apply varied and relevant support strategies based on effective communication with children and adolescents, which requires well developed social competencies that can be used to provide support to students. The research results presented in the monograph (and obtained with various research paradigms) have numerous research “approaches” as their background. These results show (non)supportive roles fulfilled by form teachers, taking account of their social competencies, as seen from the perspectives of students and teachers respectively. The major objective of this reflection is to present the help and support processes developed by a teacher-educator for students in the school environment. This publication was written for both theorists in the field of education, in such education studies subdisciplines as counselling, school pedagogy, pedeutology, and practitioners who decide on how school is formed and developed, and first of all teachers themselves.
 • Item
  School and Cultural Assimilation: Dimensions of Assimilation Politics in Education
  (Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2022) Drozdowicz, Jarema; Gromkowska-Melosik, Agnieszka; Hordecki, Bartosz; Szymczyński, Tomasz
  In this paper a crucial issue is being discussed which emerges in the context of progressing diversity of the schooling environment, as well the whole public sphere in general, i.e. cultural assimilation. This problem is to be addressed analytically through the means of pedagogical, socio- cultural and geopolitical discourse which prevails today in many Western countries and local debates on the nature of contemporary societies. Thus, we may look at the relation between schools and assimilation processes in its complexity and reveal how individuals objectified in those processes experience various assimilation policies. The politics of assimilation is however closely related to particular forms of shaping and understanding of the category of cultural difference. That link is being investigated in many of its manifestations. This paper takes also the aim to reconstruct the most significant tendencies in the politics of multiculturalism and to highlight the role of pedagogical and educational reflexivity in that regard. The necessity of an interdisciplinary approach is here taken as an important factor not just in the debate on contemporary state and philosophy of diversity, but furthermore – a specific signum temporis of modern educational studies.
 • Item
  Zastosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej: Eksperyment SpeedMath z udziałem uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021-06-22) Przybyła, Tomasz; Duszczak, Maria; Kruszwicka, Agnieszka; Rochatka, Weronika; Klichowski, Michał; Przybyła, Tomasz
  Choć neurofeedback jest szeroko wykorzystywany w edukacji, trudno jest określić poziom skorelowania dostarczanych przez niego neuroparametrów z „realnymi” atrybutami uczących się matematyki, a w konsekwencji ocenić potencjał stosowania neurofeedbacku w edukacji matematycznej. Jaki byłby bowiem jego sens, gdyby tego typu parametry okazały się jedynie nieskorelowanymi z rzeczywistością artefaktami? W tym projekcie postanowiliśmy zatem sprawdzić, czy dane (neuroparametry) generowane przez MindWave (jedno z najpopularniejszych narzędzi neurofeedbacku) podczas wykonywania zadań arytmetycznych (w przypadku naszego eksperymentu były to ćwiczenia zaimplementowane w grę SpeedMath) są skorelowane z różnymi cechami poznawczymi ucznia czy innego typu danymi dotyczącymi jego funkcjonowania umysłowego. Postawiliśmy hipotezę, że średnia wysoka koncentracja podczas wykonywania zadania matematycznego czy umiejętność jej kontrolowania podczas takiego zadania, stanowiące rdzeń neuroanalityczny arytmetycznego treningu biofeedback EEG, powinny korelować z małą liczbą błędów dokonywanych podczas obliczeń, czy z ogólnymi dobrymi kompetencjami matematycznymi, a także z wysokimi wskaźnikami umiejętności koncentrowania się obliczonymi innymi – nie opartymi na EEG – metodami. I vice versa. Uzyskane przez nas wyniki okazały się bardzo zaskakujące i rzucają one nowe światło na to, który z parametrów generowanych przez urządzenia typu MindWave warto wykorzystywać w rzeczywistości edukacyjnej, jeśli neurofeedback ma stać się efektywną formą technologicznego wspomagania dydaktyki matematyki.
 • Item
  Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – obraz i możliwości pomocy
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020) Włodarczyk, Ewa; Karaszewska, Hanna
  Powolnie i z trudem zmieniało się (i nadal zmienia) rozumienie problemów, jakie generuje używanie i nadużywanie alkoholu oraz podejście do osób, które wpadły w tę „alkoholową pułapkę”. Wraz ze zmianą paradygmatów myślenia o problemach alkoholowych i osobach ich doświadczających, stopniowej przemianie ulega także praktyka wsparcia dla tej kategorii osób (jej założenia, organizacja oraz realizacja koncepcji).
 • Item
  Edukacyjne obiekty w cyberparkach: Analiza Pool of Examples projektu COST Action TU1306
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020-12) Kruszwicka, Agnieszka; Duszczak, Maria; Klichowski, Michał; Solarczyk-Ambrozik, Ewa; Christoph, Monika; Konieczna-Woźniak, Renata
  Koncepcja cyberparków została naukowo rozwinięta przez europejskich badaczy zrzeszonych w międzynarodowym projekcie pt. Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS), realizowanym w latach 2014-2018 i finansowanym przez European Cooperation in Science and Technology (TUD COST Action TU1306), w ramach którego Michał Klichowski opracował i eksperymentalnie zweryfikował koncepcję uczenia się w cyberparkach, a Agnieszka Kruszwicka stworzyła pierwszy projekt edukacyjnego cyberparku. W ramach tego projektu blisko 100 naukowców z 31 krajów stworzyło także zbiór przykładów cyberparkowych obiektów (Pool of Examples). W rozdziale tym prezentujemy wyniki ich analizy, ukierunkowanej na ukazanie tych elementów cyberparków, które mają potencjał edukacyjny. Wcześniej jednak opisaliśmy założenia koncepcji uczenia się w cyberparkach oraz jej teoretyczne tło – ideę inteligentnego miasta.
 • Item
  Jak dziecko poznaje przyrodę?
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020-04) Kruszwicka, Agnieszka; Bałachowicz, Józefa; Klichowska, Anna; Krauze-Sikorska, Hanna; Klichowski, Michał
  W rozdziale tym ukazano głęboką potrzebę maksymalnego realizowania edukacji przyrodniczej „w przyrodzie”, a zatem poprzez doświadczanie przyrody. Pokazano z jednej strony, że taka edukacja przyrodnicza jest najefektywniejsza, z drugiej natomiast, że współczesne dzieci, cierpiące na zespół deficytu natury, niezwykle takiej edukacji potrzebują. Omówiono również wybrane strategie realizacji edukacji przyrodniczej „w przyrodzie”, takie jak edukacja leśna, outdoor education i survival. Ponadto, wyjaśniono, że inspiracją do organizacji edukacji przyrodniczej „w przyrodzie” mogą być także klasyczne koncepcje pedagogiczne stworzone przez Rudolfa Steinera, Marię Montessori czy Friedricha Froebla, a także inne „naturalne” idee pedagogiczne, takie jak pedagogika przeżyć czy edukacja ekologiczna.
 • Item
  Dziecięca matematyka
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020-04-11) Przybyła, Tomasz; Bronikowski, Michał; Bzdęga, Bartłomiej; Cichy, Ireneusz; Hofman, Joanna; Hrybiuk, Olena; Kaiser, Izabela; Kolczyńska-Przybycień, Kinga; Rokita, Andrzej; Klichowski, Michał; Krauze-Sikorska, Hanna; Klichowski, Michał
  W rozdziale tym przedstawiono tradycyjne metody kształtowania kompetencji matematycznych dzieci, takie jak metoda samodzielnych doświadczeń, kierowania aktywnością, zadań i ćwiczeń; metody oparte na pokazie, przykładzie, udostępnianiu sztuki, rozmowie, opowiadaniu, zagadce, objaśnieniu, instrukcji, wierszu i piosence, czy też metody żywego słowa. Omówiono także alternatywne strategie, takie jak: metody bazujące na koncepcji pedagogicznej Montessori, Froebla, Steinera, Domana czy Friedrich, de Galgóczy i Schindelhauer, a także Naglaka, Rokity i Rzepy. Pokazano również nowe, oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, przestrzenie aktywności matematycznych: środowisko rzeczywistości wirtualnej i cyberparków. Odniesiono się ponadto do uczniów ze specjalnymi potrzebami matematycznymi, którzy wymagają jeszcze innych metod pracy. W tym kontekście wyjaśniono różnice między takimi problemami z matematyką jak akalkulia, dyskalkulia czy specyficzne trudności matematyczne. Wreszcie ukazano to, jak rozpoznać w klasie uczniów uzdolnionych matematycznie, jak z nimi pracować oraz wyróżniono kompetencje zawodowe, które powinien posiadać nauczyciel takich uczniów. Rozdział kończy krótkie podsumowanie zachęcające do refleksji nad procesem nauczania matematyki.
 • Item
  Antropologia edukacji. Studium różnicy kulturowej w społeczeństwie otwartym
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, 2019) Drozdowicz, Jarema
 • Item
  Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Kozielska, Joanna
  Analyses of the phenomenon of international migration of Poles do not address the biographical experiences of young Polish post-accession emigrants or their judgments and opinions. This publication is therefore targeted toward research on migration prospects for individuals as seen from three temporal perspectives. A quest for answers to questions concerning many aspects of migrants’ biographies has become an important topic – from the motives for economic emigration to the arguments in favour of returning to Poland and the entire spectrum of issues related to one’s functioning in the country of emigration as well as after returning to the country of origin. The importance of the emigration experience in the biographies of the respondents is another important aspect of this book. A temporal or permanent change of one’s life and work is a great challenge which generates many difficulties. These, in turn, are the reason why migrants should receive both formal and informal multifaceted support. The proposed approach should inspire the reader to reflect on the quality of migrants’ biographies as it blends with the mainstream humanist discourse on the temporal multidimensionality of the life of a human being who is condemned to a permanent search for his or her place (related to living, working and fulfilling one’s family role) in global reality that is constantly reconstructed anew. The monograph also presents a broad range of biographical experiences of young Polish migrants from three temporal perspectives.
 • Item
  Learning in hybrid spaces as a technology-enhanced outdoor learning: Key terms
  (Edições Universitárias Lusófona, 2019-01-11) Klichowski, Michal; Menezes, Marluci; Smaniotto Costa, Carlos
  One of the ideas for improving urban green spaces is adding to them a virtual dimension, or - in other words - equipping them with some kind of technological infrastructure. Such spaces, combining a nature with technology, are named in many terms, e.g. outdoor cyber-mediated spaces, technologically enhanced urban green spaces, blended digital/urban green spaces or - what is the most precise - hybrid spaces. Hybrid space is quite innovative solution, because traditionally the natural environment and digital domains are seen as distinctly different. In addition, researchers agree that hybrid spaces offer an attractive learning context. Although little is known about learning in hybrid spaces. This paper defines learning in hybrid spaces as a technology-enhanced outdoor learning and discusses contextual key terms as technology-enhanced learning and outdoor learning, and also technological requirements for technology-enhanced outdoor learning, selected technologies of technology-enhanced outdoor learning such as personal digital assistant, e-library, quick response codes, Kinect-laptop-integrated system, geographic positioning system, digital textbooks, cloud computing; and finally design guidelines for technology-enhanced outdoor learning. This can be useful for anyone interested in educational use of hybrid spaces.
 • Item
  „Interferencje języka”: przegląd doniesień dotyczących pochodzenia i dynamiki związków języka z praksją i liczbami
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018) Kowalska, Klaudia; Klichowski, Michał
  Trudno odpowiedzieć na pytanie o początki języka, zwłaszcza jeśli odpowiedź ma spełniać kryteria naukowości. Trzeba w tej kwestii pozostać w sferze pewnych przesłanek. Pozwalają one jednak stwierdzić, że początków języka należy szukać dużo wcześniej, niż dotychczas sądzono. Wiele wskazuje też na to (zarówno aspekty biologiczne, jak i kulturalno-społeczne), że neandertalczycy mogli posługiwać się dość rozbudowanym systemem komunikacyjnym, a gatunek ich poprzedzający – homo erectus – mógł wykształcić jakiegoś rodzaju protojęzyk. Jedno wydaje się jednak jasne: język jest zdobyczą ewolucyjną. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z „Wielkim Wybuchem” czy „skokiem rozwojowym”. Możliwości i umiejętności językowe narastały powoli, i jak przystało na wszystkie zdobycze ewolucji – z całkiem konkretnych powodów. Język nie wykształcił się jako niezależny byt. Wydaje się jasne, że umiejętności techniczne, zachowania społeczne i język pierwotnych ewoluowały współzależnie. Jeśli więc język powstawał w relacjach z innymi sferami aktywności człowieka, czy jakiegoś typu interferencje mają prawo istnieć po dziś dzień? W pracy tej skupimy się na dwóch – w naszej ocenie – najciekawszych interferencjach języka.
 • Item
  Gender w podręcznikach Projekt badawczy. Raport TOM III
  (Fundacja Feminoteka, 2016) Chmura-Rutkowska, Iwona; Mazurek, Marta; Głowacka-Sobiech, Edyta; Michalski, Maciej; Napierała, Anita; Skórzyńska, Izabela; Kopińska, Violetta; Cuprjak, Magdalena; Cytlak, Izabela; Jarmużek, Joanna; Szafran, Joanna; Dec-Pietrowska, Joanna; Paprzycka, Emilia; Grochalska, Monika; Młynarski, Mateusz; Zacharz, Kamila; Budzińska, Justyna; Olędzka, Maja; Śmiałowicz, Katarzyna; Wenska, Izabella; Kizińska, Karolina; Cybort, Natalia; Mazur, Magdalena; Serafinowicz, Maria; Sokolski, Michał; Chmura-Rutkowska, Iwona; Duda, Maciej; Mazurek, Marta; Sołtysiak-Łuczak, Aleksandra
  Publikacja stanowi podsumowanie badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Gender w podręcznikach”. Celem projektu była rekonstrukcja i krytyczna analiza zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji między dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami. Zawarte w poszczególnych tomach analizy i studia przypadków stanowią wieloaspektową diagnozę, wskazującą zarówno pozytywne praktyki, jak i obszary, w których konieczne są zmiany w kierunku równościowej, demokratycznej i antydyskryminacyjnej edukacji. Analizą ilościową i jakościową objęto 25%, czyli 227 z 879 podręczników dopuszczonych przez MEN w 2013 roku do użytku szkolnego i przeznaczonych do kształcenia ogólnego w zakresie 28 przedmiotów, na wszystkich poziomach w różnych typach szkół, zgodnie z podstawą programową na dzień 01.10.2013. Analizie jakościowej poddana została również treść podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów oraz dokumenty prawne dotyczące problematyki stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią w edukacji szkolnej i samych podręcznikach. Raport składa się z trzech tomów. Pierwszy tom zawiera opis metodologii badań, analizy eksperckie dotyczące roli podręczników w reprodukowaniu/obalaniu stereotypów płciowych i innych aspektów edukacji w ramach przyjętych w projekcie założeń. Kolejne dwa tomy zawierają wyniki badań ilościowych i jakościowych podręczników do 27 przedmiotów, wraz z rekomendacjami, z których korzystać mogą zarówno przyszłe autorki i autorzy podręczników, ich wydawcy, recenzentki i recenzenci, osoby opracowujące podstawy programowe i materiały edukacyjne, pedagożki i pedagodzy, a także nauczycielki i nauczyciele.
 • Item
  Gender w podręcznikach Projekt badawczy. Raport TOM II
  (Fundacja Feminoteka, 2016) Chmura-Rutkowska, Iwona; Buchnat, Marzena; Kobylińska, Agata; Michalska, Barabara; Krystek, Ewa; Duda, Maciej; Gulczyńska, Judyta; Maćków, Weronika; Mazurek, Marta; Biskup, Barbara; Popow, Monika; Serafinowicz, Maria; Szwoch, Iwona; Kopienka, Olga; Tomkowiak, Hubert; Taczała, Mariusz; Górski, Karol; Długołęcka, Alicja; Chmura-Rutkowska, Iwona; Duda, Maciej; Mazurek, Marta; Sołtysiak-Łuczak, Aleksandra
  Publikacja stanowi podsumowanie badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Gender w podręcznikach”. Celem projektu była rekonstrukcja i krytyczna analiza zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji między dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami. Zawarte w poszczególnych tomach analizy i studia przypadków stanowią wieloaspektową diagnozę, wskazującą zarówno pozytywne praktyki, jak i obszary, w których konieczne są zmiany w kierunku równościowej, demokratycznej i antydyskryminacyjnej edukacji. Analizą ilościową i jakościową objęto 25%, czyli 227 z 879 podręczników dopuszczonych przez MEN w 2013 roku do użytku szkolnego i przeznaczonych do kształcenia ogólnego w zakresie 28 przedmiotów, na wszystkich poziomach w różnych typach szkół, zgodnie z podstawą programową na dzień 01.10.2013. Analizie jakościowej poddana została również treść podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów oraz dokumenty prawne dotyczące problematyki stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią w edukacji szkolnej i samych podręcznikach. Raport składa się z trzech tomów. Pierwszy tom zawiera opis metodologii badań, analizy eksperckie dotyczące roli podręczników w reprodukowaniu/obalaniu stereotypów płciowych i innych aspektów edukacji w ramach przyjętych w projekcie założeń. Kolejne dwa tomy zawierają wyniki badań ilościowych i jakościowych podręczników do 27 przedmiotów, wraz z rekomendacjami, z których korzystać mogą zarówno przyszłe autorki i autorzy podręczników, ich wydawcy, recenzentki i recenzenci, osoby opracowujące podstawy programowe i materiały edukacyjne, pedagożki i pedagodzy, a także nauczycielki i nauczyciele.
 • Item
  Gender w podręcznikach Projekt badawczy. Raport TOM I
  (Fundacja Feminoteka, 2016) Chmura-Rutkowska, Iwona; Duda, Maciej; Mazurek, Marta; Sołtysiak-Łuczak, Aleksandra; Chomczyńska-Rubacha, Mariola; Rubacha, Krzysztof; Pankowska, Dorota; Kopciewicz, Lucyna; Czerepaniak-Walczak, Maria; Frąckowiak-Sochańska, Monika; Buchowska, Natalia; Sekowska-Kozłowska, Katarzyna; Kopińska, Violetta; Cackowska, Małgorzata; Ostrouch-Kamińska, Joanna; Dec-Pietrowska, Joanna; Długołęcka, Alicja; Paprzycka, Emilia; Walendzik-Ostrowska, Agnieszka; Waszyńska, Katarzyna; Zamojska, Eva; Hejwosz-Gromkowska, Daria; Buchnat, Marzena; Cytlak, Izabela; Jarmużek, Joanna; Popow, Monika; Michalski, Maciej; Napierała, Anita; Głowacka-Sobiech, Edyta; Skórzyńska, Izabela; Walczak, Bartłomiej; Chmura-Rutkowska, Iwona; Duda, Maciej; Mazurek, Marta; Sołtysiak-Łuczak, Aleksandra
  Publikacja stanowi podsumowanie badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Gender w podręcznikach”. Celem projektu była rekonstrukcja i krytyczna analiza zawartości polskich podręczników oraz treści podstaw programowych pod kątem prezentowanych i promowanych w nich wzorców i idei dotyczących kobiecości, męskości oraz relacji między dziewczynkami/kobietami i chłopcami/mężczyznami. Zawarte w poszczególnych tomach analizy i studia przypadków stanowią wieloaspektową diagnozę, wskazującą zarówno pozytywne praktyki, jak i obszary, w których konieczne są zmiany w kierunku równościowej, demokratycznej i antydyskryminacyjnej edukacji. Analizą ilościową i jakościową objęto 25%, czyli 227 z 879 podręczników dopuszczonych przez MEN w 2013 roku do użytku szkolnego i przeznaczonych do kształcenia ogólnego w zakresie 28 przedmiotów, na wszystkich poziomach w różnych typach szkół, zgodnie z podstawą programową na dzień 01.10.2013. Analizie jakościowej poddana została również treść podstawy programowej do poszczególnych przedmiotów oraz dokumenty prawne dotyczące problematyki stereotypów i uprzedzeń związanych z płcią w edukacji szkolnej i samych podręcznikach. Raport składa się z trzech tomów. Pierwszy tom zawiera opis metodologii badań, analizy eksperckie dotyczące roli podręczników w reprodukowaniu/obalaniu stereotypów płciowych i innych aspektów edukacji w ramach przyjętych w projekcie założeń. Kolejne dwa tomy zawierają wyniki badań ilościowych i jakościowych podręczników do 27 przedmiotów, wraz z rekomendacjami, z których korzystać mogą zarówno przyszłe autorki i autorzy podręczników, ich wydawcy, recenzentki i recenzenci, osoby opracowujące podstawy programowe i materiały edukacyjne, pedagożki i pedagodzy, a także nauczycielki i nauczyciele.
 • Item
  „Cyfrowe liczby”: Przykłady narzędzi ICT służących kształtowaniu kompetencji matematycznych ucznia poprzez stymulację praksji
  (Kuratorium Oświaty w Poznaniu., 2018-03) Przybyła, Tomasz; Klichowski, Michał
  Neuronalna sieć praksji, znajdująca się w lewej półkuli ludzkiego mózgu, jest ściśle powiązana z neuronalną siecią przetwarzania liczb. Stawia się więc tezę zakładającą, iż poznanie matematyczne jest w jakimś sensie zakorzenione w doświadczeniu cielesnym (jest ucieleśnione), a więc, że na wczesnych etapach rozwoju człowieka kompetencje matematyczne są kształtowane poprzez działania o charakterze motorycznym, na przykład takie, jak liczenie na palcach. Stymulacja praksji jest więc bardzo istotnym elementem procesu kształtowania kompetencji matematycznych ucznia (szczególnie tego najmłodszego). Niemniej, jest elementem najczęściej pomijanym w rzeczywistości edukacyjnej. Często dzieje się tak z przyczyn organizacyjnych, często także z braku świadomości nauczycieli dotyczącej związków poznania matematycznego z praksją. Współcześnie coraz łatwiej jednak stymulować praksję w szkole czy przedszkolu, a zajęcia o tego typu charakterze mogą być bardzo ciekawe dla ucznia. Wszystko za sprawą rozwoju narzędzi opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. W tekście tym prezentujemy najciekawsze z takich narzędzi. Być może poznanie ich zachęci praktyków do edukacyjnej aplikacji założeń koncepcji ucieleśnionego poznania matematycznego poprzez konstruktywne użycie nowych rozwiązań ICT.
 • Item
  Sposoby pracy z uczniem zdolnym
  (Uniwersytet Szczeciński - Instytut Pedagogiki, 2006) Porzucek-Miśkiewicz, Maria
  Autorka porusza zagadnienie edukacji uczniów zdolnych. Prezentuje wyniki badań własnych dotyczące sposobów pracy z jednostkami wyróżniającymi się pod względem zdolności intelektualnych. W artykule opisano kwestię pedagogicznego wsparcia uczniów uzdolnionych w polskich szkołach.
 • Item
  Samopoczucie ucznia zdolnego w szkole
  (Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2013) Porzucek-Miśkiewicz, Maria
  Autorka omawia zagadnienie samopoczucia ucznia zdolnego w szkole. Szuka odpowiedzi na pytania, jak funkcjonuje on w szkole, jaką pozycję społeczną zajmuje, jakie pełni role na terenie klasy. W tekście opisano wzajemne relacje między osobami wyróżniającymi się pod względem zdolności intelektualnych a koleżankami i kolegami w klasie.
 • Item
  Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016) Matysiak-Błaszczyk, Agata; Jankowiak, Barbara
  W książce zamieszczono artykuły wpisujące się w interdyscyplinarny, społeczno-humanistyczny dyskurs dotyczący rozmaitych kontrowersji wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet. Teksty zgrupowano w dwóch częściach: pierwsza z nich dotyczy kontekstów społeczno-kulturowych i pedagogicznych, druga – behawioralnych i emocjonalnych problemów dziewcząt i kobiet. Nadrzędnym celem pracy było uzyskanie lepszego zrozumienia niektórych kluczowych aspektów trudności kobiet i dziewcząt, ze szczególnym uwzględnieniem procesów socjalizacji; przedstawienie teorii i diagnoz empirycznych dotyczących współczesnych zagrożeń egzystencjalnych i socjalizacyjnych, próba zaprezentowania i zidentyfikowania wyżej wymienionej problematyki z prezentacją genezy, przejawów, skali, dynamiki, aktualnych praktyk profilaktycznych oraz organizacji szeroko rozumianego systemu działań pomocowych wobec dziewcząt i kobiet. Publikacja adresowana jest zarówno do studentów, jak i teoretyków oraz praktyków, którym nie jest obojętna tematyka socjalizacji, wychowania oraz pomocy psychopedagogicznej, a więc w szczególności do osób, których jednym z zadań społecznych jest poznanie i transmitowanie wzorów i wartości życia społecznego.
 • Item
  Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016) Krauze-Sikorska, Hanna; Kuszak, Kinga; Rura, Grażyna; Sadowska, Katarzyna
  W monografii podjęto rozważania nad najmłodszym dzieciństwem – od urodzenia do trzeciego roku życia. Zostały one skoncentrowane wokół indywidualnych potrzeb, preferencji i możliwości dzieci, źródeł wsparcia i zagrożeń rozwoju najmłodszych. Inspiracją dla autorek stała się teza, że „współczesny świat stwarza dzieciom nowe, nieznane do tej pory możliwości i szanse rozwoju i edukacji, ale także zagrożenia dotyczące ich sytuacji życiowej”. Celem opracowania jest wskazanie szans, jakie wynikają z potencjału rozwojowego małego dziecka, jego wrażliwości na bodźce, cech temperamentu, możliwości odpowiadania stymulację płynącą z otoczenia. Zwrócono uwagę na szanse, jakie wynikają z bliskich relacji dziecka z rodzicami, którzy potrafią rozpoznać jego potrzeby i adekwatnie na nie odpowiedzieć, którzy „upośredniają” rzeczywistość, towarzyszą i pomagają jednostce zrozumieć świat. Źródłem szans rozwojowych i wsparcia dla najmłodszych jest (powinno być) także szersze środowisko społeczne w sytuacji powrotu młodych rodziców do pracy po urlopie rodzicielskim, powierzających dziecko osobom pracującym w instytucji opieki. Zwrócono uwagę, że relacje z dorosłymi spoza rodziny (opiekunami w żłobku) i rówieśnikami, a także starszymi oraz młodszymi dziećmi, mogą sprzyjać zachodzeniu korzystnych zmian rozwojowych. Dziecko, dzięki różnorodnym i bogatym kontaktom społecznym z innymi ludźmi rozwija swoje kompetencje emocjonalne, społeczne, poznawcze, uczy się różne role w różnych układach relacji międzyludzkich. W książce wskazano też obszary ryzyka wynikające z braku wiedzy opiekunów na temat biologicznych i środowiskowych determinant indywidualnego rozwoju. Podkreślono znaczenie wczesnej i rzetelnie przeprowadzonej diagnozy oraz roli wsparcia dla dziecka, jego rodziny i opiekunów. Kolejne wątki dotyczą praktycznych rozwiązań i odnoszą się do wybranych obszarów aktywności dziecka. Sugestie praktyczne dotycząc stymulowania aktywności zabawowej, ruchowej, językowej, artystycznej małego dziecka. Walorem opracowania jest autorska propozycja alternatywnego programu wspierania rozwoju małego dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, z załączonym narzędziem do analizy postępów rozwojowych dziecka. Pracę zamyka rozdział poświęcony dzieciom z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju. Zwrócono w nim uwagę na zagadnienia wczesnej interwencji i wsparcia rodziny dziecka w szerszym środowisku społeczno-kulturowym. Publikacja może zainteresować rodziców małych dzieci, nauczycieli, opiekunów pracujących w żłobkach, klubach dziecięcych, studentów kierunków pedagogicznych.
 • Item
  Learning in CyberParks. A theoretical and empirical study
  (Adam Mickiewicz University Press, 2017-12) Klichowski, Michal
  The theoretical part of the book shows that learning in CyberParks takes the form of technology-enhanced outdoor learning and is an element of smart learning, i.e. the latest concept of ICT-supported learning. Learning in CyberParks can also become an element of smart education – a concept of formal learning in the smart city. Learning in CyberParks is supposed to provide students with contact with nature and stimulate them to be physically active. It is thus a type of a dual-task. Studies in cognitive neuroscience suggest that this type of cognitive-motor interference can expose students to a motor danger and weaken their cognitive capabilities. If this was the case, the idea of learning in CyberParks would need to be modified. In order to solve this, two experiments with the use of mobile EEG were carried out. The empirical part of the book indeed shows that during dual-tasks in CyberParks students are less focused and more stressed, and the dynamics of attention and meditation ceases to reflect the dynamics of the cognitive task. Thus, before CyberParks become learning spaces, the idea of CyberParks has to be modified. The cognitive activity intended in CyberParks should be separated from physical activity. When learning in CyberParks, one should be sitting and using applications that do not require movement. Staying close to nature improves the functioning of the brain, therefore such learning is more effective than that carried out indoors. It is also more healthy. When designing CyberParks, one thus has to think not only about the technological infrastructure, but also about making spots for using ICT while sitting available. In this approach, learning in CyberParks becomes an important concept that can be used in practice in order to provide an answer to numerous problems of contemporary educational institutions, related to students’ lack of contact with nature and consolidation of their sedentary lifestyle.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego